Undervisningsministeriet har det økonomisk – juridiske tilsyn med at skolen overholder lov om friskoler og private grundskoler samt anden lovgivning. Ministeriet fører tilsyn gennem skolens revisor og indberetninger fra skolens bestyrelse og skoleleder, samt ved lejlighedsvise besøg og kontroller.

Forældrekredsen har det overordnede tilsyn med skolens undervisning og øvrige drift.

Skolelederen har det pædagogiske ansvar og skal føre tilsyn med at undervisningen står mål med de retningslinjer der lavet.

Forældrekredsen vælger den tilsynsførende, som skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, samt med om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den eller de tilsynsførende skal endvidere påse, at undervisningen foregår på dansk.

Den tilsynsførende skal hvert år udfærdige en skriftlig redegørelse over det udførte tilsyn. Redegørelsen fremlægges ved skolens årlige generalforsamling og offentliggøres derefter på skolens hjemmeside.

Tilsynsførende : Henrik Gräs – stokportrosenberg@gmail.com

 

{

Vi er ikke sat her på jorden for at have det mageligt, men for at arbejde og gøre gavn for andre. Gør vi det, så høster vi rig velsignelse fra Gud. 

Christen Kold