Fra den 01.10.2017 er det lovpligtigt at friskoler har en antimobbestrategi, som viser, hvad skolen gør for at mobning forebygges, og hvad skolen gør, hvis mobning opstår. På Kassebølle Friskole gælder følgende:

På Kassebølle Friskole tager skolens hverdag afsæt i

ET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB
Kun ved at indgå i et forpligtende fællesskab kan vi skabe rammer, hvor alle er værdsat og accepteret for dem vi er. Der skal være plads til os alle sammen, men vi er også underlagt fælleskabet, så vi også skaber plads til andre.

I det fælles liv gælder, at fællesskabet styrkes:

Når alle er forpligtet på hinanden.
Det er vigtigt at både forældre, børn og personale viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet. Ligesom det er vigtigt at der bliver mulighed for at mødes ofte, ved fællesarrangementer m.m. så der kan opbygges et nært, fortroligt og tillidsfuldt samarbejde.

Når samtale og medansvar er bærende elementer i omgangsformen på skolen.
Alle med tilknytning til skolen må mødes i et ligeværdigt forhold med det mål for øje, at børnene skal have så god en skolegang som muligt. Det betyder at problemer/frustrationer skal frem i lyset og tages alvorligt, samtalen må være bærende i skolens evalueringskultur, og alle viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet

Når ansvaret også rækker ud over eget barn.
At blive klog på sig selv og verden gennem mødet med andre mennesker og fagene i skolen er et grundmotiv på Kassebølle Friskole. Skolen er med til at danne fremtidens medborgere, hvor man ikke kun er ansvarlig overfor sig selv og sit eget barn. Børn, forældre og ansatte vil blive klogere på sig selv ved at blive bragt i spil på socialt forpligtende og ansvarliggørende måder.

Mobning accepteres ikke på Kassebølle Friskole, da mobning ikke kan finde sted i en hverdag indrettet efter ovenstående værdisæt.

Handleplan ved mobning:

I tilfælde af mobning involveres implicerede parter, børn, lærere, forældre og skoleledelse straks. Der afholdes et møde med de nødvendige deltagere, som sikrer, at alle parter, som er involveret, bliver hørt. Mødet munder ud i en handleplan, som har som overordnet mål at stoppe mobningen, men også indeholder aftaler om, hvem der løser opgaverne i den forbindelse. Mobning skal ophøre med det samme.

Alle involverede vil indgå i handleplanen. Det er et fælles ansvar i at få handleplanen omsat til en konstruktiv løsning. Det aftales, hvordan og hvornår der efterfølgende afholdes statusmøde. Der er i hele processen fokus på børnenes perspektiv. De voksne parter skal først og fremmest arbejde ind i denne forståelse.

Definition af mobning

Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer.

Med “negative handlinger” forstås en ondsindet handling, der påfører offeret ubehag og skade.

  • Mobning er bevidst systematisk udelukkelse af en person fra gruppens fællesskab.
  • Mobning kan have mange former: fysisk, psykisk, verbalt eller negligering.
  • Budskabet er altid: “Vi vil ikke have dig med!”
  • Mobning er, når drillerier bliver sårende, hånende og vedvarende.

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.