Forældrehåndbogen til forældre for skolebørn er et “opslagsværk”, hvor du kan finde svar på alle de spørgsmål, du ikke kan få besvaret andetstedt. Hvis du alligevel ikke kan finde svar, kan du altid skrive mail: skoleleder@kassefri.dk

A

første element - skjult
Antimobbestrategi

Kassebølle Friskole er en mobbefri skole. Du kan finde mere om skolens antimobbestrategi.

Antimobbestrategi

Kassebølle Friskoles Antimobbestrategi

Fra den 01.10.2017 er det lovpligtigt at friskoler har en antimobbestrategi, som viser, hvad skolen gør for at mobning forebygges, og hvad skolen gør, hvis mobning opstår. På Kassebølle Friskole gælder følgende:

På Kassebølle Friskole tager skolens hverdag afsæt i

ET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

Kun ved at indgå i et forpligtende fællesskab kan vi skabe rammer, hvor alle er værdsat og accepteret for dem vi er. Der skal være plads til os alle sammen, men vi er også underlagt fælleskabet, så vi også skaber plads til andre.

I det fælles liv gælder, at fællesskabet styrkes:

Når alle er forpligtet på hinanden.

Det er vigtigt at både forældre, børn og personale viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet. Ligesom det er vigtigt at der bliver mulighed for at mødes ofte, ved fællesarrangementer m.m. så der kan opbygges et nært, fortroligt og tillidsfuldt samarbejde.

Når samtale og medansvar er bærende elementer i omgangsformen på skolen.

Alle med tilknytning til skolen må mødes i et ligeværdigt forhold med det mål for øje, at børnene skal have så god en skolegang som muligt. Det betyder at problemer/frustrationer skal frem i lyset og tages alvorligt, samtalen må være bærende i skolens evalueringskultur, og alle viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet

Når ansvaret også rækker ud over eget barn.

At blive klog på sig selv og verden gennem mødet med andre mennesker og fagene i skolen er et grundmotiv på Kassebølle Friskole. Skolen er med til at danne fremtidens medborgere, hvor man ikke kun er ansvarlig overfor sig selv og sit eget barn. Børn, forældre og ansatte vil blive klogere på sig selv ved at blive bragt i spil på socialt forpligtende og ansvarliggørende måder.

Mobning accepteres ikke på Kassebølle Friskole, da mobning ikke kan finde sted i en hverdag indrettet efter ovenstående værdisæt.

Definition af mobning

Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer, eller udelukkes fra fællesskabet. Det gælder både i den fysiske verden og i den digitale verden. Her bliver samarbejdet mellem skole og hjem ekstra betydningsfuldt idet det digitale overvejende foregår uden for skoletiden. 

Med “negative handlinger” forstås en ondsindet handling, der påfører offeret ubehag og/eller skade.

  • Sundhed.dk definere mobning således: Mobning er det, som sker, når en person over længere tid holdes ekskluderet af en gruppe f.eks klassekammerater eller en vennegruppe. Det kan f.eks ske ved, at personen ignoreres, holdes udenfor, bagtales, latterliggøres eller behandles nedværdigende.

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.

FOREBYGGENDE mod mobning, mobbelignende og digital mobning 

En vigtig forudsætning for at skabe og pleje et godt klassemiljø omhandler forældrene. Det er essentielt at forældrene taler med lærerne hvis de oplever der foregår mobning i relation til deres barn: 

Vi samarbejder med SSP vha foredrag for forældre og elever. Endvidere inddrager vi emnet i undervisningen og til forældremøder. 

Forældreniveau 

  • En aktiv indsats for at styrke fællesskabet blandt klassens børn og forældre, herunder at der etableres klasseforældreråd i alle klasser. 
  • Trivselsfremmende elementer kan bl.a. være legeaftaler, fødselsdagsaftaler, forældreaftaler om kommunikation, børn og forældrearrangementer, forældrene medvirker til planlægning af møder.
  • Skolens forældre har en stående opfordring til løbende at kontakte hinanden, når der opstår uforudsete og problematiske situationer. 

Klasseniveau 

  • At personalet gennem fælles klassesamtaler og individuelle elevsamtaler har føling med hvor klassen er henne.
  • Forebygge mobning ved at tale om mobningens væsen i en åben dialog med eleverne.
  • Klassen laver regler/aftaler til forebyggelse af mobning og/eller dårligt socialt klima i klassen.
  • Vi anvender trivselsmålinger. 
  • God kommunikation mellem skole og hjem.
  •  Socialtræning og klassemøde.

Handleplan i tilfælde af mobning.

I tilfælde af mobning involveres implicerede parter straks til et møde, hvor der sikres, at alle bliver hørt. Mødet munder ud i en aftale med mål om, at stoppe mobningen og en enighed om ansvaret i den forbindelse, så vi lander på en konstruktiv løsning.

 

Afgangsprøver

Vi tilbyder afgangsprøven i 9. klasse som afslutning på skoleforløbet. For elever med særlige læse/skrive-udfordringer tilbydes kompenserende hjælpemidler.

B

første element - skjult
Bestyrelsen

er skolens øverste myndighed. Der vælges medlemmer hvert år på den ordinære generalforsamling. Se den aktuelle bestyrelse på hjemmesiden.

– bestyrelsens medlemmer vælges af forældre. Alle forældre er således ’medejere’, så længe de er forældre på skolen. Og skolens linje, profil, retning, kultur, etc. er til enhver tid det, vi sammen – bestyrelse, ansatte og forældre – er enige om og medskabere af. Vi er ’frie’ på mange måder, og det forpligter selvfølgelig.

Du kan læse mere under menuen bestyrelsen på forsiden. 

C

D

første element - skjult
Dagens lærer

Hver dag er der 2 lærere, der kommer ud til børnene på legepladsen, passer på ungerne, hygger og er tilgængelige.

Dialogmøder

Der er et stormøde og et formålsdebatmøde hvert år. Disse arrangeres af bestyrelsen, ofte i samarbejde med ledelsen og personalet. Stormødet er internt mellem bestyrelse og personale. Formålsdebatmødet er for alle forældre, hele personalet og bestyrelsen.

E

første element - skjult
Emneuger

Der holdes flere emneuger i løbet af året. Det kan være hele skolen, der sammen undersøger et emne på tværs af klassetrin. Emneugerne kan også være opdelt i teams eller fagdage. Vi har teater emneuger på alle klassetrin. I mellemtrin og indskoling er der en læseuge og i udskolingen har vi prøve-projekt og den endelig 9. klasseseksamen i projektopgave fordelt med en uge i efteråret og foråret. Det normale skema er suspenderet i emneuger.

Elevråd og elevindflydelse

I indskolingen og mellemtrin har vi faget Rugekasse hver fredag. Her kan eleverne komme til orde med det de “ruger” over. I udskolingen har vi faget kor/debat. Hvor vi om fredagen slutter af med at have debat, styret af elevrådet og så  synger vi til sidst ?
Eleverne har også mulighed for at ønske sig ting til skolen. Derfor er der sat en sum penge af, som de råder over, og alle emner kan debatteres og sendes videre til fx personalemødet eller bestyrelsesmødet

F

første element - skjult
Facebook

Kassebølle har 2 siderKassebølle Friskole som er vores officielle side og Kassebølle Friskole – sjov og underholdning som er en side, hvor alle kan uploade på. På vores officielle Facebook-side kan du løbende følge og like/kommentere opslag fra dagligdagen og særlige begivenheder.

Forældreråd

Forældreråd er “bestyrelsen i Sommerfuglen”. Det skal en privatejet børnehave/vuggestue have. 

Forældre er altid velkomne

Du er altid velkommen. Der er te og kaffe på lærerværelset og du er altid velkommen til at være med i timerne og til morgensamlingen, men det forventes, at du hjælper til eller deltager.

Forældremøder

I august-september afholdes hvert år klasseforældremøder. På mødet orienterer lærerne om deres oplevelser af klassen på faglige og sociale områder, ligesom der orienteres om tilgang til undervisning og om, hvordan forældre bedst kan støtte op hjemmefra. Her vælges også klasse repræsentanter, der debatteres, orienteres om nyt fra bestyrelsen, ledelse ect. Flere forældremøder gennem skoleåret kan arrangeres efter behov.

Fripladstilskud

Tilskuddet kan søges først på skoleåret og udbetales i januar-februar, hvis man opfylder betingelserne. Flere oplysninger hos Lykka vores sekretær, som også har ansøgningsskemaer.

Fritidsordning

Vores morgen-fritter har åbent fra kl. 6.30 til kl. 16.30 mandag til torsdag, fredag lukker Fritteren kl.16.00

Frugtordning

Der er en frugtordning i Fritteren, som sponsoreres af Frugtplantagen Strandlyst.

Fællesarrangementer

Der er ca. en gang om måneden et arrangement. Det kan være forældremøde, juleafslutning, teamdage med fællesspisning, formålsdebat, generalforsamling med mere.

Fødselsdage og kultur omkring fejring

God kultur er, at hele klassen bliver inviteret. Formen snakkes der om på klasseforældremøder. Det kan være en fordel at gå sammen nogle stykker. Skolens lokaler kan lånes til fødselsdage. Book gennem kontoret.

Førskoleordning

Vores Før-Fritter begynder fra 1. april og eleverne hedder her Grønærter.

G

første element - skjult
Glemt tøj

Tøm børnenes garderober op til alle ferier. Der er en glemmekasse i gymnastiksalen, hvor glemt tøj lægges. Et par gange om året vil dette blive kørt til genbrug, efter en ekstra påmindelse til morgensang.

Generalforsamling

Skolen holder ordinær generalforsamling hvert år i april. Her får man en god indsigt i skolens tilstand på de forskellige områder, ligesom der ofte er god debat om det, der optager os i vores skole.
8. klasse og forældre plejer at stå for forplejningen, hvorved de tjener lidt til klassekassen.

H

I

J

første element - skjult
Juleteater

Anden sidste weekend i november spiller de allermindste krybbespil og de lidt større juleteater for resten af skolen. Vi inviterer ofte børnehaverne til vores generalprøve, så de øver sig i at optræde og bliver trygge i det.

Juleklip 1. dec + Juleafslutning inden juleferien

Den allersidste dag inden jul, går vi alle sammen i kirke, nisserne kommer på besøg og personalet juleoptræder. Vi danser om juletræ og andet sjov

K

første element - skjult
Klassekassen og Klasserepræsentanter

Klassekassen
Hver klasse har sin egen klasse-kasse, hvor de sparer op til fælles udflugter, studieture og andet til det fælles for klassen. Udskolingen står for fredagsbod og salg af vand/øl til fællesspisninger. 6. klasse sælger kage/kaffe til juleafslutning. 0. og 1. klasse står i bod til årets fodboldsstævne for alle øens 2. klasser.

Klasserepræsentant
Hvert år, i begyndelsen af skoleåret, vælges der på første forældremøde mindst 2 klasserepræsentanter for hver klasse. Klasserepræsentanterne har initiativretten til at arrangere sociale arrangementer for klassens børn og voksne. Formålet er, at styrke fællesskabet i klassen på tværs af øvrige relationer og venskaber. Et stærkt fællesskab børn og voksne imellem er den bedste garant for et rart og godt skoleår for alle.

De sociale arrangementer kan være meget forskellige fra årgang til årgang; en forældrekaffe en onsdag, en fælles tur på legepladsen, en udflugt til et nærliggende museum eller en gåtur i skoven. Børn og voksne er velkomne til at benytte skolens lokaler og faciliteter til de sociale arrangementer, så længe det er koordineret med skolens personale på forhånd.

Det er væsentligt at sikre, at de sociale arrangementer er tilgængelige for alle. Derfor opfordrer skolen til, at der i planlægningen tages hensyn til forskellige familiemæssige situationer såsom tid og økonomi. Tag eventuelt en snak på klassen, hvor I får forventningsafstemt hvad og hvor meget.

I indskoling og mellemtrinet har andre forældre gjort sig gode erfaringer med at etablere kommunikationsgrupper for hele klassen enten via Messenger, Facebook eller mail. Kommunikationsgrupperne anvendes til løbende at skrive ud og invitere, hvis man som familie en søndag tager på legeplads eller til stranden. Det gør det muligt for alle at byde ind, som det passer og deltage efter formåen.

I udskolingen er der gode erfaringer med, fra skoleårets start, at melde en række datoer ud (eks. 2 pr. halvår) og varsle, at her bliver der en form for klassearrangement. Så har folk mulighed for at få datoen i kalenderen. Efterfølgende planlægges hvad der skal foregå – gerne med input fra klassens øvrige forældre og voksne.

Klasserepræsentanterne har således initiativretten til at arrangere de sociale arrangementer for klassen, men ansvaret for planlægning, udførelse og et godt arrangement deles af alle forældre og børn i klassen.

Kassebølle-festival

Denne dag er alle med tilknytning til Kassebølle meget velkommen. Skolekredsen, tidligere elever og forældre, nuværende familier, etc. Musikskolen holder afslutning, skolens kor synger, valgfagene optræder og udstiller og alle (også forældreband, tidligere elever …) kan byde ind. 

Arrangementet finder altid sted fredag den sidste weekend inden sommerferien. 

!!!Kontaktoplysninger!!!

På årets første forældremøde, sendes en seddel rundt, hvor forældre selv kan skrive kontaktoplysninger på.

L

første element - skjult
Lån og leje af skolens lokaler

Lokaler kan lånes til klasse- og forældrearrangementer og kan lejes til private fester og fejringer. Booking sker via kontoret. Se hjemmesiden.

Lejrskole og udlandsture

Hvert 2. år tager hele skolen af sted på en fælles lejrtur. Her tager vi også nogle forældre med til køkkenhold med mere. Hver klasse kan arrangere overnatninger med forældre eller klasselærer i løbet af året.

 

Skolens 9. klasse tager på udlandsture med tilskud fra skolen. Klassen laver typisk fredagsbod i løbet af 9. klasse og supplerer klassekassen med et.

Vi søger altid om Nordplus ture til vores 6. – 7. klasse. Det betyder, at disse rejser er meget billige. Det handler om udveksling med andre lande i Norden og de baltiske lande. Der er 2 rejser og en uge, hvor vi er værter for de andre. Klassen skal være klar på at være værtsfamilie i den uge, hvor de andre 2 lande er på besøg hos os.

Turerne koster et mindre beløb.

 

 

M

første element - skjult
Morgensamling

Hver morgen er der morgensang. Det er et vigtigt samlingspunkt for os, hvor vi synger, der bliver fortalt historier og forskellige optræder både fra personalet, elever og forældre.

Musikskolen

Vi har et rigtig godt samarbejde med musikskolen, som underviser i solo-instrumenter og sammenspil på skolen og deltager i skolens arrangementer med koncerter og andet.

N

O

P,Q

første element - skjult
Pædagogiske dage

Personalets pædagogiske dage afholdes 2 gange årligt.
Her er der tradition for, at forældrene overtager skolen disse dage, mens personalet afholder deres pædagogiske møde andet steds. Fritterne holder også pædagogiske dage med børnehuset, så disse dage har fritteren lukket. 

R

S

første element - skjult
Sikkerhed

Af juriske grunde må børn på Kassebølle ikke kravle i træerne.

Skole/hjem-samtaler

I november bliver der indkaldt til en 3-parts samtale omkring trivsel og faglig status fra klasselæreren.

Skoleafslutning

Der kan være arrangeret forskelligt i klasserne med fællesspisning og buffet udendørs mm. i dagene op til sommerferien. På den sidste skoledag inden sommerferien er der tradition for, at de store elever kaster med karameller,  de laver parodier på lærerne til morgensang og omvendt, der er lege i løbet af dagen og måske en omgang vandkamp.  Vi afslutter med en mere højtidelig samling, hvor afgangseleverne får overrakt deres afgangsbeviser og vi synger farvel og på gensyn. Om eftermiddagen er der en reception kun for afgangsklassen og deres familier.

Skolelørdag

To gange om året (lørdag i september og første lørdag i april) kl. 9.00 – 14.30 for alle voksne og børn. Opgaverne er udsendt og forberedt, så man møder bare op i ”arbejdsformidlingen”. Der kræves ingen specielle færdigheder.

Det er lærerigt, hyggeligt og samtidig meget nyttigt ift. de faciliteter, vores børn færdes i dagligt. En fantastisk mulighed for at møde hinanden i en uformel og hyggelig ramme på kryds og tværs; forældre fra alle klasser og ansatte deltager.

Skolefotos

Hvert år bliver alle klasser, elever og ansatte fotograferet. Det er helt frivilligt at købe fotos.

Støtteforening

Kassebølle har en støtteforeningen, og dennes bestyrelse står for sociale arrangerer på skolen og søger fonde til indsatsområder på skolen. Som forælder er man automatisk meldt ind i støtteforeningen. Det koster 100 kr. om året og bliver trukket automatisk, med mindre man melder sig fra ordningen.

Sygdom og fravær

Kontakt klasselæreren eller kontoret ved sygdom eller fravær, så vi ved besked. 

T

første element - skjult
Transport til Strynø

Elever fra Strynø cykler til skolen og fra efterårsferien til ca påske er det muligt, at betale 50 kr om ugen. Skolens betaler resten og så kan eleven blive hentet med taxa fra færgen. Der er skolebus om eftermiddagen. 

Trim-dag

Det er dagen før efterårsferien. Denne dag er motion i fokus på den ene eller anden måde.

U

første element - skjult
UU - vejledning til udskolingen

Vi har en UU-vejleder, der kommer på skolen til forældremøde i udskolingen og informerer nærmere, samt informerer vores elever om uddannelsesvalg med mere på skolen. Forældre kan kontakt ham direkte og få råd og vejledning omkring uddannelse.

V, W

første element - skjult
Venskabsordning

Alle elever har en store/lille ven fra en anden klasse. Det er en vigtigt tradition på Kassebølle, at vi arbejder på tværs af klasser.

Volentørs

Skolen har valgt at have 1-2 volentører gennem organisationen AFS. Volentøren arbejder på skolen og i Fritteren som en ekstra voksen, da de over 18 år. Volentøren vil primært deltage i sprogundervisningen og i de fag, der har en særlig interesse. Vores volentør har en mentor på skolen, samtaler med Bitten hver uge og deltager i seminarer med organisationen. Vores volontør bor i værtsfamilier fra Kassebølle eller på Langeland.

X, Y, Z

Æ, Ø, Å

første element - skjult
Åben skole - 1. torsdag i november

Denne dag åbner skolen dørene og inviterer indenfor. Vi laver korkoncert eller andet, man kan komme og kigge på. Vi har ofte et samarbejde med Langelands Efterskole, som kommer og synger med. Det er meget hyggeligt.