Hjemsted og formål
§ 1
Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i
Langeland Kommune. Skolen er oprettet 1877 og har CVR nummer 26091411.
§ 2
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.Det
følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre
samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem
kønnene.
Stk.2.
Skolens formål er desuden, at udøve skolevirksomhed ud fra forældrenes ansvarsfølelse over for deres børns undervisning og skolegang, på et
Grundtvig-Koldsk grundlag, hvis indhold uddybes på et årligt formålsdebatmøde.
Skolens drift
§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne
kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel
i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”
Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved driften tilfalder skolenog skal anvendes til
konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af
undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til
udbytte af nogen art.
Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og
private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
Forældrekreds og skolekreds
§ 4
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og
denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.
Stk. 2
Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, og som bor sammen med
forældremyndighedens indehaver og barnet, kan af skolen godkendes som stemmeberettiget og valgbar. Det er en forudsætning, at forældrene
ikke har fælles forældremyndighed og at forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning.
Det samme gælder for biologiske forældre, hvis faderskabet er fastslået, og vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og
barnet.
Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, vil
også kunne anerkendes som medlem, hvis forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og hvis der ikke er meddelt valgret til nogen
anden, fx. en samboende papforælder.
Øvrige kan optages som medlemmer af skolekredsen med stemmeret efter gældende regler. De har dog ikke stemmeret med hensyn til
tilsynsførende og valg af de bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges af og blandt forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af
tilsynsførende.
Stk.3.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og
private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.
Stk.4.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen
såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
Stk. 5
Valg til bestyrelsen af skolekredsmedlemmer finder sted på generalforsamling.
§ 5
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for
skolens økonomiske forpligtelser.
Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at
afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.
Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden
fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i
bestyrelsen.
Stk. 4.
Bestyrelsen indkalder til møde i forældrekredsen.
Stk. 5
Valg til bestyrelsen af forældrekredsmedlemmer finder sted i forbindelse med generalforsamling. Indkaldelse til et sådant møde i forældrekredsen
er foretaget sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Tilsyn
§ 6 – forældretilsynet
I henhold til § 4 stk. 3 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver
undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne i „Lov om friskoler
og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.
Stk.2. – det eksterne tilsyn
Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden
vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver.Undlader forældrekredsen at vælge
tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor
alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.
Stk.3.
Vælges den eller de tilsynsførendeaf forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad
gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen.
Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende.Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller
som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødetkan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer
af forældrekredsen afgive stemme.
Stk.4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen.
Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.
Stk. 5.
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I
øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Den
eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.
Generalforsamling
§ 7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen og skolekredsen på
generalforsamlingen.Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom,
bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i
perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved mail til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages
varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
 4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Skolekredsens valg af suppleanter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.
  Stk.3.
  Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal
  bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsenved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens
  overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe
  beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.
  Stk.4.
  Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.
  § 8
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når
  et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 35% af skolekredsens eller forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som
  en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
  § 9
  Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og
  beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr.
  § 19 og 20.
  Stk.2.
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når
  blot ét medlem fremsætter ønske derom.
  Stk.3.
  Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
  Bestyrelsen
  § 10
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal være forældre til elever på skolen.
  Stk.2.
  Bestyrelsen skal sammensættes af 4 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af
  tilsynsførende, mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.
  Stk.3.
  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en
  tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig
  stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af
  bestyrelsesmedlemmer.
  Stk.4.
  Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på
  stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen
  mod forældrenes ønske.
  Stk. 5.
  Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt
bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder
den relevante suppleant automatisk.
Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.
§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af
bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.
Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.De kan
ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager,
der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens
mødedeltagelse.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution,
forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
Om bestyrelsen og dens arbejde
§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages
som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent.
Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på
mødet.
Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde
underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen.
Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.