Bestyrelsen for Kassebølle Friskole består af 7 medlemmer, hvoraf mindst fire personer er forældre til børn på skolen. Derudover er der typisk valgt et par suppleanter. På Kassebølle har det været kutyme, at suppleanterne deltager i alle bestyrelsesmøderne. Det har den klare fordel, at alle er inde i sagerne, hvis der i løbet af året skulle være nogen, der falder fra i bestyrelsesarbejdet.

Valg til bestyrelsen foregår på skolens generalforsamling hvert år i marts/april måned.

En friskolebestyrelse er hovedansvarlig for friskolen. Vi har det overordnede
ansvar for økonomien og for fastsættelse af værdier og retning på skolen.
Bestyrelsen har ansat skolelederen til at forvalte skolen i det daglige, og det
er efter indstilling fra skolelederen, at bestyrelsen afskediger og ansætter
det faste personale.

Skolebestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. én gang om måneden, hvor alle kan
komme med emner eller forslag til punkter på dagsordenen. I bestyrelsesmøderne
deltager foruden bestyrelsen, lærerrepræsentanter og skolelederen. SFO-lederen er,
hvis det er relevant, med på dele af møderne. Bestyrelsesformanden laver i samarbejde med skolens leder en dagsorden til møderne, og det er formandens
ansvar at se til, at beslutningerne bliver ført ud i livet.

Når man er med i bestyrelsen, kommer man over året til at tage stilling til mange ting, der direkte vedrører skolens hverdag. Det er ind imellem et stort arbejde og et stort ansvar, men det belønnes til gengæld med stor indsigt i skolens liv.

Bestyrelsen er ansvarlig for 3 store arrangementer i løbet af året: stormøde, formålsdebatmøde og generalforsamling.

Bestyrelsen

  • Formand Valle Hansen
  • Næstformand Helga Eiriksdottir
  • Sekretær Maria Mortensen
  • Kasserer Karina Vous Lægssgaard
  • Pernille Shah Bregnhøj
  • Lise Rørbæk Andersen
  • Stina Arildslund
  • Suppleant: Tom Grastrup Jensen
  • Suppleant: Tippe Andersen

Stormøde

Er et møde mellem de ansatte og bestyrelsen. Her kan ideer udveksles, og personale og bestyrelse kan gensidigt få afstemt forventninger til fremtiden og til hinanden.

Formålsdebatmøde

Er et møde mellem alle forældre og ansatte. Dette møde er typisk et “arbejdsmøde “, hvor forældre og ansatte debatterer hele friskolen, dens ånd og virke.

Generalforsamling

Er skolens formelle og reelle øverste instans. Generalforsamlingen indkaldes efter reglerne i vedtægterne for skolen. Her aflægges beretninger og skolens økonomi gennemgås. Hvis man vil nedlægge skolen eller ændre i skolens vedtægter, er det også på generalforsamlingen – efter reglerne i vedtægterne – man kan det. Det er også generalforsamlingen der – efter indstilling fra bestyrelsen – ansætter og afskediger skolelederen.

Ud over disse faste opgaver, er det bestyrelsen der fastsætter værdierne for denne skole. Hvad vi vil med skolen, og hvordan vi kommer derhen. Det en vigtig del af arbejdet, og det er bestyrelsens ansvar, at skolens værdier følges. Den pædagogiske linje fastsættes også af bestyrelsen og skal være i rød tråd med personalets idéer og muligheder. Det er en fælles opgave at få en friskole til at fungere godt, og det er vigtigt, at alle føler et medansvar.