Privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a. og dagtilbudslovens § 20
Bilag til Kassebølle Friskoles vedtægt

§ 1

I henhold til § 1 i Kassebølle Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Langeland kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven.
Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der
omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven.

§ 2

I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i privatinstitutionen have
adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre.
Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt,
og forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er
fastsat i skolens vedtægt.

§ 3

Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af
privatinstitutionen (børnehaven) ses i lyset af følgende:
Privatinstitutionen skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål
og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til
kravsspecifikationen. Privatinstitutionen opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og
forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer,
der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.
Målsætningen for privatinstitutionens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og
udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.
Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse,
såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske
arbejde skal medvirke til elevernes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med
frihed og folkestyre.

§ 4

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i
privatinstitutionen (børnehaven). Bestyrelsen består desuden af en ledelsesrepræsentant og en
medarbejderrepræsentant.

 • Stk. 2.
  Forældrebestyrelsen skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt børnehaveforældrene, en ledelsesrepræsentant udpeget af friskolens bestyrelse og en
  medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.
 • Stk. 3.
  Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for ét år. De tre forældrerepræsentanter vælges på et
  årligt valgmøde inden udgangen af august måned. Det samme gælder for valg og udpegning af
  øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • Stk. 4.
  Genvalg kan finde sted. Det vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte
  medlemmer af forældrebestyrelsen. Forældrerepræsentanter skal udtræde af bestyrelsen, når de
  ikke længere har børn i privatinstitutionen (børnehaven).

§ 5

Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden
skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for
bestyrelsens indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt
flertal. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger.

 • stk. 4.
  Den daglige leder af børnehaven benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for
  friskolens bestyrelse og friskolens daglige leder. Afdelingslederen skal i samarbejde med
  forældrebestyrelsens formand medvirke til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen og
  forelægge emner til drøftelse.

§ 6

Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for privatinstitutionens daglige virksomhed og for
anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og
rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved bestyrelsens prioritering
af opgaverne på den samlede selvejende institution.

 • stk. 2.
  Forældrebestyrelsen har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og
  personale, der primært skal arbejde i privatinstitutionen (børnehaven). Forældrebestyrelsen har i
  øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten
  udøves i forhold til skoleleder og friskolens bestyrelse.
 • stk. 3.
  I samarbejde med privatinstitutionens ledelse og medarbejdere medvirker forældrebestyrelsen
  ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede
  pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål
  og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.

§ 7

Den overordnede ledelse af privatinstitutionen varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer
endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i
privatinstitutionen, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overenskomstforhold, regler for
udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere
friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de
rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og
skolens vedtægt. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af
friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.

§ 8

Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter reglerne herom.

§ 9

Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Langeland kommune til godkendelse. Ændringer
besluttes i friskolens bestyrelse efter høring i forældrebestyrelsen.