Vores skole/hjem samarbejde har høj prioritet

Kassebølle Friskole prioriterer samarbejdet mellem hjem og skole meget højt, ikke mindst for på bedst mulige måde at kunne fremme elevernes alsidige udvikling. Derfor er der i løbet af året rigtigt mange muligheder for forældrene til at byde ind, gå i dialog og ikke mindst deltage i arbejdet omkring deres børn.

Klasseforældremøder; hvor årets undervisningsindhold i de enkelte fag præsenteres for forældrene. Desuden drøftes klassens sociale forhold samt de fælles klassearrangementer, der skal være i det kommende skoleår. Forælde og elevers ideer og ønsker medtages i beslutningerne.

Forældresamtaler; mindst en gang årligt, hvor det enkelte barns faglige og sociale udvikling diskuteres. Skole – hjemsamarbejde, hjemmearbejde og emner af mere generel karakter drøftes ligeledes. Udover forældrene deltager klasselæreren, matematiklæreren, anden hovedfagslærer og evt. andre lærere, hvis det ønskes.Disse samtaler er ikke formaliseret, men indeholder som regel følgende punkter: Elevens faglige udvikling i de forskellige fag, lektier, personlig trivsel, trivsel i klassen, deltagelse i skolens- og klassens fællesskab med mere.

Fællesspisning. Klassernes forældre og lærere arrangerer gerne uformelle fællesspisninger, hvor temaet er hygge og samvær uden egentlig fastlagt dagsorden. Der bliver også inviteret til fællesspisninger for alle.

”Stort” forældremøde; en gang årligt. Det er i dette forum, man som forældre får mulighed for at diskutere – og tage stilling til emner og spørgsmål af mere generel karakter, der vedrører hele skolen og SFO. Mødet har ikke besluttende myndighed, men forslag, der bringes op på mødet vil efterfølgende blive behandlet i bestyrelse og lærergruppe. Som indledning til drøftelse af de generelle temaer, er der som regel et oplæg eller et foredrag.

Fælles arrangementer: I den Grundtvig-Koldske skoletradition værdsættes fælles oplevelser, som en del af elevens alsidige og personlige udvikling højt. Dette kommer blandt andet til udtryk ved de mange fælles arrangementer vi har i løbet af skoleåret på Kassebølle Friskole, eksempelvis  Store legedag, skolelørdage, julearrangement, loppemarkeder, sommerfest og skoleafslutning.

De overordnede rammer for fællesarrangementerne lægges som oftest af skolens ansatte, ofte med inputs fra interessegrupper som støtteforeningen, de lokale idrætsforeninger, spejderne og mange flere,  men indhold og undervisningsproces skabes i samarbejde mellem lærere og elever.

Fælles lejrskoler for hele skolen har været en væsentlig tradition for Kassebølle Friskole. Det overordnede indhold og valg af lejrskolens fysiske placering foretages af lærerne, men eleverne har et stort ansvar i forhold til planlægning af fælles faglige- og sociale aktiviteter.

Skolen er på fælles lejrtur hvert 2. skoleår og ellers er der klassedøgn i begyndelsen af skoleåret.

Vi søger Nordplus rejser til vores 7. årgang. Hvor der ligeledes er udlandsrejser.

Vi har studietur for afgangsklasse også til udlandet.

Emneuger; der er mindst to fastlagte emneuger årligt, hvor eleverne arbejder med det samme overordnende emne på tværs af klasserne. Der arbejdes både fagligt og kreativt, og de valgte emner belyses tværfagligt. Formålet med emneugerne er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i et fælles emne, at de arbejder selvstændigt inden for forskellige undervisningsformer og udtryksmidler, samt at det sociale fællesskab styrkes.

” At rejse er at leve..” H.C. Andersen

Hvis der opstår uenigheder:

Kassebølle Friskole.

Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for at eleverne trives i skolen og man kan tage fat i problemer, når de opstår. Kun en åben dialog kan hjælpe os på vej.

Der kan dog opstå situationer hvor man som forældre er i tvivl om hvordan man skal få bragt et problem på banen og hvem man skal henvende sig til.

Derfor denne guide:

Oplever man som forældre specifikke faglige problemer i et enkelt fag, henvender man sig til den pågældende faglærer, der så kan blive opmærksom på problemet og handle derefter. Det er vigtigt at henvendelsen sker i en form og på et tidspunkt, hvor faglæreren faktisk har mulighed for at modtage. Hvis der er faglige problemer i flere fag, kan man selvfølgelig kontakte flere faglærere, men så vil det ofte være hensigtsmæssigt at klasselæreren også involveres.

Hvis man oplever at ens barn måske ikke trives i klassesituationen (forhold til kammerater o.lign.) henvender mig sig til klasselæreren og gør opmærksom på situationen. Denne kan så handle på det ved snak med klassen og eventuelt forældrene til børnene.

Der kan opstå uenigheder mellem forældre og lærere i forhold til pædagogisk praksis. Hvis man oplever sådanne situationer med sit barns lærer skal man henvende sig til skolens daglige ledelse, da den har det pædagogiske ansvar.  Ledelsen skal så bringe det videre til den pågældende lærer.

Oplever man problemer eller konflikter der bunder i uenighed med skolens ledelse eller at skolens daglige ledelse ikke reagerer på henvendelser eller i øvrigt ikke synes at leve op til sit ansvar og tage sig af f.eks. forhold omkring lærernes praksis, henvender man sig til skolens bestyrelse. Det er herefter bestyrelsens ansvar at forsøge at løse problemer eller konflikter.

Det skal understreges at den bedste måde at samarbejde er gennem den direkte og åbne dialog.