Skolepenge

Skolepenge: 1.290 kr. pr. mdr.

SFO/Fritter

Morgenfritter (200 kr pr. mdr)

1.140 kr. pr. mdr.

Der betales 12 måneder på et skoleår.

Søskendemoderation

Skolen yder søskendemoderation, så man betaler 50%  for barn nummer to. Vi opkræver ikke skolepenge for de næste søskende.

Det gælder både skole og SFO.

Indmeldelsesgebyr

Der betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Manglende betaling

Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 20. i måneden fremsendes en betalingspåmindelse tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00. Efterfølgende fremsendes yderligere 2 rykkerskrivelser – begge tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Det er muligt at indgå en afdragsordning på skyldigt beløb – kontakt skolens kontor.

Ved manglende betaling i tre på hinanden følgende måneder vil sagen overgå til inkasso, og alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af skyldner.

Hvis det skyldige beløb stadig ikke bliver indbetalt vil familiens børn automatisk blive udmeldt af Friskolen/SFO.

Søg om nedsættelse af skolepenge?

I begyndelsen af skoleåret bliver der via nyhedbrevet sendt et ansøgningsskema ud til alle forældre. Her kan man søge om tilskud.

Inddrivelse af skolepenge og SFO-betaling
Hvis fristen for betaling af skolepenge og SFO overskrides, træder følgende procedure i kraft, som er besluttet af bestyrelsen:
Alle kan søge om det lovpligtige fripladstilskud, som følger helt fastlagte regler og fordeles ud fra forældrenes skattepligtige indtægt. Det vil betyde en nedsættelse af skolepenge i forholdet til éns økonomiske forhold. Ansøgning og årsopgørelse fra skat skal være skolen i hænde inden 1. september.

Hvis denne støtte ikke viser sig tilstrækkelig, har Kassebølle Friskole yderligere mulighed for at
bevilge nedsættelse af skolepenge. For at komme i betragtning indkaldes de pågældende forældre til et møde med leder, sekretær og en (habil) bestyrelsesrepræsentant. Her afdækkes forældrenes begrundelse og økonomiske situation, som danner grundlag for en afgørelse, som kun har midlertidig karakter og ændres, når eller hvis forældrenes økonomi kommer i bedring.

Fra Kassebølle Friskoles side ønsker vi principielt, at alle forældre uanset økonomi, skal have mulighed for at vælge os. Derfor har vi besluttet denne solidariske ordning.
Skulle det vise sig, at forældre på trods af de indgåede aftaler stadig kommer i restance, er vi
forpligtet til at anmelde dem til Gældsstyrelsen, som overdrages muligheden for at inddrive den
manglende betaling.

Lejrskole, Nordplus-ture og studietur i 9.klasse.

Vi ønsker at holde priser nede på vores ture. Men man skal forvente at en lejrskole eller nordplustur (ture til Norden eller de Baltiske lande) koster 300 kr. Studieturen i 9. klasse, som går til udlandet, sparer klassen op til gennem det sidste skoleår via bla deres fredagsbod. Der er desuden en merbetaling på omkring 1.700 – 2.000 kr. Det aftales fra år til år.

Buskort

I slutningen og begyndelsen af skoleåret sender vi nyheder ud om ansøgning til buskort. Det er gratis at køre til skole med bus for alle børn på Langeland. Det søges via sekretæren på Ørstedskolen. 

Computer i udskoling. 

I 6. eller 7. klasse forventes det, at eleverne har deres egne bærbare computere med. Skolen har enkelte låne computere. I mellemtrinnet har skolen et klassesæt computere til udlån.