På Kassebølle Friskole følger vi som udgangspunkt, inden for skolens fagrække, de beskrivelser, som fremgår af Fælles Mål. Det gælder slut- og delmål samt undervisnings planer. For disse fag henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside.

For så vidt angår de fag, der ikke hører under Folkeskolens fagkreds, finder der her på hjemmesiden fagbeskrivelser for disse.

Kassebølle Friskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer inden for rammerne af “Fælles mål” sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.

Alle årsplaner er også tilgængelige her på hjemmesiden – typisk fra september.

første element - skjult
Kor/debat 7.-9. klasse

I faget Kor synger vi forskellige genre og eleverne synger i forskellige stemmer. Vi arbejder med talekor, mindre satser, hørelære og generelt harmoniseringer. Koret skal også kunne optræde til forskellige arrangementer og fast er Åbent Hus 1. torsdag i november.
I faget Debat er hensigten, at elever ikke bare lærer om demokrati, men udøver det. Det betyder, at det er elever, der er ordstyrer, referent og navneopråder. Punkterne kan opstilles af alle både elever og lærere. Punkterne kan videreføres til både personalemøde og bestyrelsesmøde.
Der er mulighed for at søge om penge til forskellige almennyttige formål.
Dette fag er fredag eftermiddag også som en fælles afslutning af ugen i udskolingen.

Formål: Vi ønsker med dette fag at give eleverne mod på og lyst til at deltage aktivt i de udfordringer, de stilles overfor i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne meninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger. 

Rugekasse (mellemtrinet)

Det er den afsluttende time på ugen her er det vigtigt at eleverne får en god afslutning. Rugekasse er der, hvor vi samles og får vendt emner der rører sig blandt eleverne, noget man kan have gået og ruget på. Det er væsentligt, at vi får set hinanden i øjnene, lytter og bliver hørt i en demokratisk proces.  Vi kan se en dokumentar, arbejde med relationer og ikke mindst få leget lege.

Formålet: at skabe gode relationer, danne grundlag for forståelsen af demokrati og ikke mindst, at sende børnene godt på weekend.

Sprog, tal, leg & forståelse 0. - 1. klasse

Her arbejder vi med sprog/bogstaver/rim og remser og tal med en legende tilgang. Derudover arbejder vi med klassetrivsel og forståelse i et socialt kontekst.

Undervisningen tager udgangspunkt i bl.a. fælleslege, sang og musik, højtlæsning, kort-
film, fortællinger og har en undersøgende tilgang til børnenes omverden, hvor børnenegennem leg stifter bekendtskab til basale matematiske og sproglige begreber. Det er også i legen at børnene møder hinanden og skaber grobund for den gode trivsel, samt styrker deres sociale relationer.

Formål:
At børnene tilegner sig en basis viden om sprog/bogstaver og matematik.
At børnene oplever at være noget værd og høre til i et fællesskab, hvor man bliver retfærdigt behandlet og trygt kan udtrykke egne meninger.
At børnene har fokus på egen og andres trivsel, følelser og grænser.
At børnene har det sjovt og får en tryg skolestart på Kassebølle. 

Kassebølle har ud over prøvevalgfag i håndværk/design og musik, som følger UVM Fællesmål også valg at uddybe dannelsesvalgfag.

Kunst og æstetik - dannelsesvalgfag

Her arbejder vi med forskellige kunstneriske metoder. Vi går i dybden med kunstnere, deres tilgange til arbejdet med kunst og formerne det har. Vi skal gerne se på konkrete udstillinger og skabe værker selv. Processen er i højsædet og vi udstiller månedligt på skolen. Her er der plads til fordybelse og gode samtaler.

Formålet: at eleverne skal lære nye kunstnere at kende, prøve sig selv af og hvile i deres individuelle udtryk og få skabt en masse aftryk.

Teater (7. - 9. klasse) - dannelsesvalgfag

Faget har fokus på forskellige genre indenfor teater og vi laver grundtræning fx koncentrationsøvelser, stemme, kropsbevidsthed, karakteropbygning, statusarbejde m.m. Konkrete emner og genre er monologer og fortælling, fysisk-ekspressivt teater, improvisation og teatersport, absurde teater med udvalgte scener, montageformen, gadeteater eller børneteater. Vi skal arbejde med vores forestillings- og samarbejdsevne, fantasi, kreativitet og kroppen i forskellige øvelser. Alles ideer kommer i spil og vi vil afprøve og optræde med flere forskellige slags teater, samt følge skabelsesprocessen fra ide til færdig forestilling. Undervisningen vil også have meget fokus på det sociale og personlige aspekt. Vi arbejder med, at få mod til at stå frem og turde mere generelt. 

Formål: At øge elevernes viden og kunnen i forhold til teater. At de bliver mere bevidste kropsligt, samarbejdsmæssigt og personligt i forhold til de udfordringer de møder via teater undervisningen. Alle elever har fået indblik og erfaring med at gennemføre og sætte en forestilling op. 

Billedkunst og æstetik - dannelsesvalgfag

Billedkunst er i sig selv et anvendelsesorienteret fag, idet en stor del af det, som faget rummer, handler om at kommunikere noget til et publikum med en bestemt hensigt eller med et bestemt budskab.
At fremme glæde ved eksperimenterende og kreative processer.
At eleverne gennem arbejdet med emner og temaer danner sig viden om kunst, medier og andre visuelle og praktiske udtryk.
At eleverne som en del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse får kendskab til forskellige kunstarter.
At eleverne afprøver forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og digitalt billedarbejde.At eleverne kan omsætte viden og ideer til kunstnerisk indtryk på skolens udearealer, og således skabe æstetiske, kunstneriske udtryk til glæde for alle.
At eleverne kan kombinere faget med andre fag.
At sætte eleverne i stand til at koble indsats med mål.
At overskue samspillet mellem forestilling, planlægning og udførelse.
At give mulighed for fordybelse.

Formål: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder og kreativt arbejde bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.

Eleverne skal erhverve sig viden og indsigt og få lyst til og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder

Som led i deres æstetiske udvikling og som medskabere af kultur udvikler eleverne fortrolighed med kunstens og massekulturens billedformer, og de forstår betydningen heraf i egen og i fremmede kulturer.

Madværksted - obligatorisk fag i mellemtrinet

Madværksted følger UVM`s fællesmål og er et obligatorisk fag i mellemtrinnet.
I madværksted arbejder vi med mad som et håndværk, hvor vi udendørs arbejder med forskellige måder at fremstille mad over bål. Vi bruger både skolens køkkenhave, områdets natur til at finde mad, egne højbede og køkkenhave eller vi besøger lokale madproducenter. Kultur og mad forbinder vi, ved at se på madkultur gennem tiderne og afprøve madlavningen i praksis, bl.a. i forbindelse med skolens emneuger, temadage eller forældrearrangementer. Vi er inspireret af LOMA principperne om lokal mad og madkultur blandt eleverne. Friluftsrådet har sponsoret 49.000 kr til køb af materialer, bålkomfurer bænke og skure i august 2021. Denne proces forventes færdigt i løbet af 2022.

Formålet: at eleverne deltager i at få fremstillet mad i naturen, anlægning og vedligehold af køkkenhave, finde og sanke ude i naturen, får smagt noget nyt som f.eks. kikærtesalat, hornfisk, etc. At vi får talt om arbejdsopgaver, smag, madkultur og historie.

Filosofi og fortælling (2. - 4. klasse)

Eleverne lytter til fortællinger fra skønlitteratur, filosofi håndbøger, fabler, afrikanske dilemma eventyr, læreren personlige liv eller ser korte film til børn. Eleverne stilles 1-2 filosofiske spørgsmål, som eleverne enten i par eller grupper diskuterer, hvorefter man gengiver ens overvejelser vedr. spørgsmålet, lytter til forskellige vinkler, argumenter og tanker. Læreren hjælper med at sammenfatte, hvad eleverne er kommet frem til.

Formålet: At være nysgerrig, tolererer andre og deres holdninger, undre sig, at diskutere på tomandshånd, at kunne lytte til fortællinger, hinanden, at turde genfortælle pointen foran holdet, at kunne reflektere over svarene andre giver og om man i fællesskab kan nå frem til konklusioner.

Fortælling (primært indskoling, men også til fx morgensang)

Formålet med undervisningen i fortælling er, at eleverne opnår indsigt i bøgernes og fortællingens univers. Gennem fortælling, oplæsning og samtale møder eleverne de fortællinger og de forskellige genrer indenfor litteraturen, der har betydning for os som mennesker i et sprogligt, kulturelt og historisk fællesskab. Fortællingen kan desuden tage udgangspunkt i oplevelser eller i fantasien. Fortællingen betragtes som et oplevelses- og dannelsesfag, der giver eleverne kendskab til det historisk-poetiske, til litteraturens og myternes livstydende budskaber; den del af menneskelivet, der ikke kan måles og vejes. Det er ligeledes et vigtigt formål, at eleverne oplever det forpligtende samvær, der knytter sig til det at lytte og at være fælles om fortællingen.

Vi har på Kassebølle friskole valgt at integrere både faget historie og religion i fortællingen – dog er begge fag udspecificeret på skemaerne på alle klassetrin, ikke mindst set i lyset af at begge fag nu er prøvefag til afgangsprøven efter 9. klasse

Målet med fortællingen overordnet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

  •  at lytte til fortællinger og oplæsninger med opmærksomhed
  •  at indleve sig i fortællingens univers
  •  at genkende forskellige genrer indenfor litteraturen
  •  at genkende forskellige forfattere
  •  at finde glæden ved at fordybe sig i fortællingens og litteraturens verden
  • at forstå og forholde sig til deres nutid, fortid og fremtid gennem fortællingerne, og på denne måde finde rod hvorfra de kommer.
  • Fortælling hviler på et grundtvig/koldsk værdigrundlag, hvor almen dannelse, livsoplysning og ikke mindst fortælling og det levende ord er vigtige grundpiller

VI vil gerne dyrke den grundtvig/koldske fortælletradition og gøre denne nærværende hos eleverne, da vi ønsker at:
 At træne eleverne i at lytte til fortællinger
 At træne eleverne i selv at fortælle
 Læsning af skøn- eller faglitteratur
 Læreren fortæller og læser højt
 Eleverne skiftes til at fortælle
 Fortællecirkler
 Improvisation
 Traditioner
 Begivenheder
 Årets gang
 Historiske emner
 Sagn, myter og eventyr
 Rim og remser
 Kendte mennesker
 Naturfænomener
 Nordisk mytologi

Fortælling bruges som udtryksform i forbindelse med undervisningen i andre fag.