Struktur

Vi er mange der holder gang i friskolen – og de vigtigste er selvfølgelig børnene. Det er for dem vi laver skole – uden dem – ingen skole! Men derudover er der nogle rent formelle lag i skolens struktur:

Forældrekredsen

Det er forældrekredsen der er skolens juridiske bagland. Skolen er en selvejende institution, men under ledelse af forældrekredsen – gennem bestyrelsen. Loven – friskoleloven – stiller nogle betingelser op for at være medlem. Man er med i forældrekredsen hvis man har forældremyndigheden, også  selv om man ikke bor sammen med barnet. Hvis det kun er den ene biologiske forælder der har forældremyndigheden, kan han/hun “tildele” en ny ægtefælle retten til at være med i forældrekredsen. Men ikke en ny samboende papfar- eller mor.
Medlemmer af forældrekredsen har stemmeret i alle anliggender på generalforsamlingen.

Skolekredsen

Skolekredsen er en kreds af mennesker der støtter skolen. Det kan være lokale interesserede, gamle forældre eller forældre der i henhold til reglerne for forældrekredsen
ikke kan være med i denne. Medlemmer i skolekredsen kan på generalforsamlingen
øve indflydelse ligesom Forældrekredsen, men har ikke stemmeret til valg af
tilsynsførende.

Tilsynsførende

Forældrekredsen vælger en tilsynsførende der skal sikre at undervisningen
bliver vurderet løbende. Undervisningen skal i henhold til loven “stå mål med hvad man normalt forventer af folkeskolen”.
Den tilsynsførende aflægger hvert år en beretning på generalforsamlingen.

Skolelederen

Skolelederen er den pædagogisk ansvarlige, den daglige leder og skolens bindeled til officielle myndigheder. Skolelederen ansættes af generalforsamlingen.

Økonomi og ejerforhold

Skolen er en selvejende institution, hvilket betyder, at ingen person hæfter for eller har økonomisk fordel af skolens drift, formue eller gældsforhold. Skolens økonomiske drift hviler på forældrenes indbetaling af skolepenge, frivillige bidrag fra skolekredsen samt tilskud fra staten.
Det betyder også, at vi –  for at holde klassestørrelserne nede (udgangspunktet er 18 elever) – skal bruge forældrenes hjælp rigtig meget til praktiske ting, der ellers ville betyde flere udgifter for os.