Vedtægter

Læs, åben og download vedtægterne som pdf fil her Vedtægter – ændringen 2019

Se også bilag til vedtægterne om børnehuset: Bilag i vedtægterne vedr. børnehuset.

Vedtægter
for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Hjemsted og formål
§ 1
Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i
Langeland Kommune. Skolen er oprettet 1877 og har CVR nummer 26091411.
§ 2
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.Det
følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre
samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem
kønnene.
Kassebølle friskole driver endvidere efter aftale med Langeland kommune privatinstitution jf. Friskolelovens § 36a og Dagtilbudslovens § 20.
Stk.2.
Skolens formål er desuden, at udøve skolevirksomhed ud fra forældrenes ansvarsfølelse over for deres børns undervisning og skolegang, på et
Grundtvig-Koldsk grundlag, hvis indhold uddybes på et årligt formålsdebatmøde.
Skolens drift
§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne
kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel
i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”
Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved driften tilfalder skolenog skal anvendes til
konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af
undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til
udbytte af nogen art.
Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og
private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
Forældrekreds og skolekreds
§ 4
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og
denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.
Stk. 2
Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, og som bor sammen med
forældremyndighedens indehaver og barnet, kan af skolen godkendes som stemmeberettiget og valgbar. Det er en forudsætning, at forældrene
ikke har fælles forældremyndighed og at forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning.
Det samme gælder for biologiske forældre, hvis faderskabet er fastslået, og vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og
barnet.
Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, vil
også kunne anerkendes som medlem, hvis forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og hvis der ikke er meddelt valgret til nogen
anden, fx. en samboende papforælder.
Øvrige kan optages som medlemmer af skolekredsen med stemmeret efter gældende regler. De har dog ikke stemmeret med hensyn til
tilsynsførende og valg af de bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges af og blandt forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af
tilsynsførende.
Stk.3.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og
private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.
Stk.4.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen
såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
Stk. 5
Valg til bestyrelsen af skolekredsmedlemmer finder sted på generalforsamling.
§ 5
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for
skolens økonomiske forpligtelser.
Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at
afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.
Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden
fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i
bestyrelsen.
Stk. 4.
Bestyrelsen indkalder til møde i forældrekredsen.
Stk. 5
Valg til bestyrelsen af forældrekredsmedlemmer finder sted i forbindelse med generalforsamling. Indkaldelse til et sådant møde i forældrekredsen
er foretaget sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Tilsyn
§ 6 – forældretilsynet
I henhold til § 4 stk. 3 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver
undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne i „Lov om friskoler
og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.
Stk.2. – det eksterne tilsyn
Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden
vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver.Undlader forældrekredsen at vælge
tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor
alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.
Stk.3.
Vælges den eller de tilsynsførendeaf forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad
gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen.
Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende.Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller
som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødetkan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer
af forældrekredsen afgive stemme.
Stk.4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen.
Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.
Stk. 5.
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I
øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Den
eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.
Generalforsamling
§ 7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen og skolekredsen på
generalforsamlingen.Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom,
bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i
perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved mail til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages
varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Skolekredsens valg af suppleanter.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Stk.3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal
bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsenved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens
overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe
beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.
Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når
et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 35% af skolekredsens eller forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som
en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
§ 9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og
beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr.
§ 19 og 20.
Stk.2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når
blot ét medlem fremsætter ønske derom.
Stk.3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Bestyrelsen
§ 10
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal være forældre til elever på skolen.
Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 4 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af
tilsynsførende, mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.
Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en
tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig
stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af
bestyrelsesmedlemmer.
Stk.4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på
stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen
mod forældrenes ønske.
Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt
bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder
den relevante suppleant automatisk.
Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.
§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af
bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.
Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.De kan
ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager,
der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens
mødedeltagelse.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution,
forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
Om bestyrelsen og dens arbejde
§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages
som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent.
Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på
mødet.
Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde
underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen.
Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af
stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har
økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler
for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.
Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være
medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler
m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er
muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst

muligt for resten af valgperioden.
§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i
overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige
tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.
Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter
retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6 .
Stk.3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst
mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har
ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
Stk.5.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til
vedtægtens § 7 stk. 1.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
Stk.6.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.
Stk.7.
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at
skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 8
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af forældrerepræsentanter til
bestyrelsen.
§ 15
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer
af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab
til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i
forvaltningsloven kan dog ikke videregives.
Tegningsret
§ 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i
forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan
ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves
underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.
Skoleleder
§ 17
Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.
Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den
pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk.2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og
personaleledelse.

Stk.3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og
under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når
dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
Regnskab
§ 18
Regnskabsåret følger statens finansår.
Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle
bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at
sidde i bestyrelsen.
Vedtægtsændring
§ 19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.
Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk.3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.
Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes
af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.
Nedlæggelse
§ 20
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige
medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling,
hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.
Stk.2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i
overensstemmelse med formålsbestemmelsen,
skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
Stk. 3.
§ 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og
forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor umiddelbart efter beslutningen
er truffet..
Stk.4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk.5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter
gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den
økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i
overensstemmelse med vedtægten.
Stk.6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter
Undervisningsministeriets godkendelse.
§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af
Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre
eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og
næstformand.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 22. januar 2021, Kassebølle Friskole, Rudkøbing.