Støtteforening

 

Bestyrelsesmøde i Kassebølle Friskoles støtteforening den 16. maj 2017.

Tilstede: Karina, Annette, Jeanne, Ida, Susanna, Lise.
Pkt. 8: Mette (SFO)

Dagsorden:

1. Generalforsamling.
2.  Status generelt.
3. Kommende aktiviteter?
4. Økonomi.
5. Vores samarbejde med skolebestyrelsen
6. Nyt komfur til køkkenet på skolen
7. Kan støtteforeningen overleve?
8. Fritteren
9. St. legedag
10. Eventuelt

1. Generalforsamling sammen med fællesspisning den 24. august 2017 kl. 17.30
Fællesspisning kl. 18-20.
Indkaldelse og planlægning: der afholdes madmøde onsdag den 9. august hos Annette, Mosevænget 17 kl. 19. ( Annette, Susanna og Jeanne)

På valg er: Annette, Susanna, Lise.
Alle modtager genvalg.
Der mangler en suppleant.

Jeanne sender indkaldelse til forældre, Annette sender til støttekredsen.
Der påføres samtidig opkrævning samt kontonummer med opfordring om at betale kontingent.
Jeanne undersøger hos Lykka hvordan vi rent praktisk får de nødvendige oplysninger, der kan få medlemmer til at tilmelde sig PBS.

2. Status generelt:
Ansøgning om midler til legeplads gav desværre ikke positivt resultat.
Der er ikke andre større ansøgninger om midler under udarbejdelse.
Og vi har ikke modtaget henvendelse fra skolens bestyrelse med evt. ønsker.
Fritteren har fremsendt ønsker. Se pkt. 8.
Vi mangler medlemmer.

3. Kommende aktiviteter:
Store Legedag den 11. juni 2017.
Støtteforeningen står bag og støtter St. Legedag, men Store Legedag har egen arbejdsgruppe og konto.
Referater sendes til støtteforeningens mail.

Store legedag: Der mangler kage, forældre må meget gerne bage. Desuden mangler der mandskab til div. aktiviteter, fx cafe og pølsevogn.
Annette sender sms til Karina og Lise, som har lovet at bage kage.
Der er en udfordring med at indkøbe pølser ved Ø-pølser, da skolen kun kan købe en gang årligt.
Fra næste år er det skolen, der har retten, og St. Legedag må købe pølser andetsteds.

Fællesspisninger: (tovholdere i parentes):
24. august (Susanna, Annette, Jeanne), onsdag den 15. nov., ( Ida, Lise)
Torsdag den 22. februar (Susanna, Ida), onsdag den 23. maj, inkl. generalforsamling (Annette, Lise)

4. Økonomi:
Status: knapt 13.000 kr. på kontoen.
Der sendes først opkrævning ud ifm indkaldelse til generalforsamling.

5. Vores samarbejde med skolebestyrelsen:
Susanna har bedt om at en fra bestyrelsen i støtteforeningen kan deltage i skolens bestyrelsesmøde med henblik at opnå et tættere samarbejde.
Karina spørger Bitten om mulighed for at deltage i næstkommende bestyrelsesmøde den 7. juni 2017 kl. 19.

6. Nyt komfur:
Skolen mangler to nye komfurer. Støtteforeningen har ikke midler hertil.
Vi anser det desuden at være i skolens regi.
Støtteforeningen planlægger fællesspisninger 4 gange det kommende år.
Derfor skriver Karina til Benny ift muligheden for at skolen får indkøbt nye komfurer.

7. Kan støtteforeningen overleve?
Ja. Der er nu planlagt aktiviteter for de kommende år.

8. Fritteren:
Der er børneloppemarked på lørdag, arrangeret af Fritteren. Formål: at profilere skolen.
Der mangler stadig lidt hjælpende hænder.
Der er ca. 20 børn tilmeldt legestuen, som har åbent tirsdag og torsdag.
Legestuen har fået doneret 2000 kroner i støtte.
Mette præsenterer forskellige forslag til aktiviteter, som støtteforeningen kunne arrangere.

Kommandovejen ved planlægning af forskellige aktiviteter og fondsansøgninger:
Støttekredsen sender evt. forslag til fondsansøgninger til Benny for godkendelse, hvis vi får henvendelser fra skolen om ønsker.
Der mangler henvendelser fra skolen, som opfordres til at søge støttekredsen. Det kan gøres enkelt ved blot at sende en mail, så støtteforeningens bestyrelse har noget at arbejde med.

9. St. Legedag: se pkt.3.

10. Evt.
Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 7. sept. kl. 19 på skolen.
Karina laver udkast til indkaldelse til generalforsamling og rundsender til resten af bestyrelsen til kommentering.

Ref.: Lise

 

 

 

Referat:

1. Status på medlemsskab og betalinger v. Annette:
43 betalende medlemmer.
Tiltag: Medlemstallet er meget væsentligt for mulighederne for at få fondsmidler.
Karina skriver til Benny mhp at få taletid til sommerfesten den 21/6 for at gøre forældrene opmærksom på vigtigheden af at være medlem af støtteforeningen.
Også vigtigt at hverve medlemmer blandt bedsteforældre og elever.
Pr. dags dato kan der optages medlemmer under 18 år.
Karina vil desuden fortælle om hvilke tiltag der kan søges midler til: nye borde og stole, opgradering af fx fysiklokale, energioptimeringer m.v.

2. Nyt fra Støtteforeningen v. Karina:
Jette og Svend Erik arbejder med forslag om at lave festival 2.-3. sept. som en tilbagevendende begivenhed. Her tænkes også at der er en oplagt mulighed for støtteforeningens medlemmer for at deltage.
Jette har desuden påpeget, at vi skal være opmærksom på evt. problemer magnetskilte til bilerne. Hun tilbyder at være behjælpelig, såfremt der skulle være problemer.

3. Status på ønsker fra skolen om fondsansøgninger v. Karina.
Støtteforeningen har ikke modtaget ønsker fra skolen.
Skolen opfordres til at sende ønsker. Karina skriver til Susanne (skolens formand) om det.

4. Revidering af vedtægterne efter generalforsamlingen.
Annette har revideret vedtægterne og rundsendt dem.
Annette printer et eksemplar ud, dateret 15/6 2016, til næste bestyrelsesmøde, hvor det underskrives af bestyrelsen.
Lægges herefter på hjemmesiden.

5. Revidering af Støtteforeningens informationsside på skolens hjemmeside.
Opdateres med bestyrelsens navne. ( ligger p.t. i seneste referat på hjemmesiden)
Der skal udarbejdes en beskrivelse af støtteforeningens formål.
Oplysning om medlemskontingent og kontonummer, der kan indbetales til.
Vi laver beskrivelsen på næste bestyrelsesmøde.

6. Revidering af Støtteforeningens flyer/pjece v. Jeanne:
Da Jeanne deltager i skolens bestyrelsesmøde udsættes punktet til næste møde.

7. Evt.
Loppemarked: der blev ikke afholdt plantemarked, så besøgstallet var mindre end forventet. Samlet overskud for dagen: ca. 1500 kr. Der skal være annoncering til næste gang.
Forslag om at støtteforeningen arrangerer foredrag i løbet af vinteren med det formål at fremme kendskabet om Kassebølle Friskole som en del af det langelandske kulturliv.
Der arbejdes videre med mulige foredragsholdere.

Store Legedag: 21. august 2016.

Ida og Karina laver nyhedsbrev, som sendes ud inden sommerferien.

Dagsorden til næste møde den 10. august kl. 19. Mødet holdes ved Birgitte.

1. Udarbejdelse af materiale til hjemmesiden.
2. Opfølgning på mulighederne for at få skolen til at opkræve kontingenter
jf. referat af 3/5. V. Jeanne.
3. Det videre arbejde med planlægning af foredrag.
4. Evt.

Ref. Lise

Nyhedsbrev fra Støtteforeningen

Hermed en lille statusopdatering fra Støtteforeningen. Foreningen har konstitueret sig og vi er klar til at tage rigtig fat med arbejdet.

Formand – Karina Stæhr (undertegnede og mor til Almira i 6. klasse og Gustav i 3. klasse)

Næstformand – Ida Hovmand (mor til William i 7. klasse).

Kasserer – Annette Skejnæs (tidligere ansat på skolen/fritteren).

Sekretær/referent – Lise Rørbæk Andersen (tidligere mangeårigt medlem af bestyrelsen på skolen).

Dette foruden 3 ørige medlemmer/suppleanter; Susanna Christensen, Jeanne Holmgaard og Birgitte Gjøts Petersen.

 

Vi mødes i foreningen ca. hver 2 måned og vi ønsker at gøre en forskel for ”vores-/elevernes-/lærernes skole”. Vi skal stå sammen om at gøre forholdende på skolen endnu bedre. Dette ved at hverve nye medlemmer, da en medlemsskare af en vis størrelse er nødvendig, for at kunne søge fondsmidler. Fondssøgning er der, hvor der virkelig er mulighed for økonomisk støtte.

 

Der er netop afholdt loppemarked, hvor der desværre ikke kom så mange besøgende som ønsket, men vi er klar over, at annonceringen næste år skal være langt mere iøjnefaldende. Vi takker for jeres gode inputs og opbakning.

 

Indtil nu er tiden dog gået mest med arbejde om, hvordan vi får alle forældre, elever og andre der har interesse i foreningen til at være medlemmer. Vi skal gerne mindst have et medlemstal, der svarer til skolens elevantal og vi tør godt sige, at vi mangler ca min 50 %.. Dette er målet for året 2016, men vi nægter ingen medlemsskab, så kommer der flere er de velkommen J. Vi er glade for dem, der allerede har betalt – dette er både forældre til børn på skolen, men også bedsteforældre og venner af huset, men der er et stykke til målet for året. Begge forældre må meget gerne tegne et medlemskab.

 

For at I får en ide om, hvor det er Støtteforeningen hjælper, kan vi her fortælle, hvad der indtil nu er givet støtte til:

 • Økonomisk hjælp til biografreklamen for skolen i Bio Langeland
 • Biblioteksinventar på skolen
 • Opvaskemaskine til fritteren
 • Ordbøger
 • Porcelæn til ”udlejningsskab” mv.

MEN MEN MEN – VI VIL SÅ MEGET MERE J.

 • Nyt inventar i form af stole/borde til klasserne
 • Energioptimering – der er allerede lavet en undersøgelse, så man ved hvor der skal startes
 • Lejrtur for hele skolen – en drøm for mange
 • Renovering af fysiklokale
 • Gulv i morgensangssalen og ja, vi kunne blive ved

Listen er utømmeligt og fortsætter i samarbejde med bestyrelsen, hvortil lærerne skal indbringe deres ønsker. Vi vil så arbejde med søgning af fondsmidler. Alle ønsker skal indgives via Bestyrelsen og det er alene Støtteforeningen der kan og må søge midler udefra (fonde).

Vi kan dog bare ikke gøre alt dette uden hjælp fra, elever, tidligere elever, forældre, bedsteforældre – venner af huset. Alle der har lyst til at støtte foreningen med et årligt medlemskab til kr. 100.

Henvendelse til bestyrelsen kan ske telefonisk eller personligt. På skolens hjemmeside vil der hurtigst muligt blive tilføjet oplysninger om bestyrelsen og oplysning om indbetaling. Fremadrettet vil der blive arbejdet på at betaling kan ske via pbs, således det mindsker det administrative arbejde og gør betalingerne lettere for jer.

Kom op af stolen – vi skal have denne skole frem på landkortet J.

Vi har både en konto hvorpå der kan overføres til, der kan indbetales kontant, via Mobilpay og Swipp, så alle har en chance for at være med. Ønsker man kontakt med Støtteforeningen er der en mail, som fremgår af skolens hjemmeside, men man er også velkommen til at tage kontakt til os i bestyrelsen.

Vi glæder os til at modtage dit bidrag for resten af året og vender glad tilbage i det nye år til en ny indbetaling.

Rigtig god sommer og på gensyn til et super godt nyt skoleår, hvor Støtteforeningen håber at få et rekord stor antal medlemmer.

 

 

Kærlig hilsen

Støtteforeningen

 

På bestyrelsens vegne, Karina Stæhr

Kassebølle Friskoles Støttekreds best.møde 3/5 2016.

Referat:

1. Konstituering:
Formand: Karina
Næstformand: Ida
Kasserer: Annette
Sekretær/ referent: Lise

2. Vedtægtsændringer:
Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer til 5.
Uændret 2 suppleanter.
Forslag om ændring af medlemsskab, så alle kan blive medlemmer ( også under 18 år).
Formulering : Enhver, der ønsker at blive medlem. …”Myndig” slettes.

Første generalforsamling: onsdag den 25. maj kl. 19.
Anden generalforsamling: onsdag den 15. juni kl. 19

Lise og Annette udarbejder dagsorden og udsender den.
Annette og Jeanne tjekker op på mailadresser på medlemmer.

Loppemarked:
Fastsættelse af loppemarked ifm plantedag.
Annette finder ud af hvilken dato, der holdes plantemarked.
Susanna, Annette og Ida planlægger loppemarkedet.
Lise, Annette, Karina og Ida laver kage.

Fondsansøgninger:
Det er støtteforeningen, der søger fonde. Ikke andre.
Enkeltpersoner kan og må ikke søge på vegne af støtteforeningen.
Har man forslag og ønsker, sendes disse til formanden.
Gode forslag modtages meget gerne.
Dette skal formidles via skolens hjemmeside.

Vi foreslår at støtteforeningen udarbejder nogle forslag til skolens bestyrelse om mulige fondsansøgninger.

Forslag:
Nye skolemøbler
Energioptimering – Ida undersøge hvilke fonde, der kan søges
Lejrskole – tema: fx. dannelse. – Lise og Susanna undersøger hvilke fonde, der kan søges.
Morgensangssalen – renovering.

Jeanne drøfter ovennævnte forslag med Benny, som bringer det i bestyrelsen.
Støtteforeningen ønsker en prioriteret liste retur 15. juni 2016. ( indeholdende evt. andre/flere forslag end de ovennævnte ).
Karina følger op, så vi får en liste at arbejde ud fra.

Ida sender energirapporten til resten af bestyrelsen.
Herefter drøftelse, nedsætte gruppe i samarbejde med Peter og Anders.

Susanna sender oversigt over fonde ud til resten af støtteforeningens bestyrelse.

3. Næste møde: 15. juni 2016 kl. 19.15 efter generalforsamlingen på skolen.

4. Evt.
Hvervning af medlemmer/ mgl. kontingentbetaling.
Jeanne undersøger om det er muligt, at skolens sekretær fremover opkræver kontingentet.
“Nyt fra støtteforeningen” sendes ud inden sommerferien.

Forslag om fællesspisning for hele skolen. Skydes i gang med hjælp af støtteforeningen.
Aktivitet igangsættes ultimo august/ primo september.

Støtteforeningens Facebook-side: slettes.
Jeanne får Lene Lund til at slette siden eller får koden af hende.
Fremover bruger vi skolens officielle Facebookside – går via Jeanne.
Fx. annoncering om loppemarked og når vi får fondsmidler.

Dagsorden 15. juni:

1. Status på medlemsskab og betalinger v. Annette.
2. Nyt fra Støtteforeningen v. Karina
3. Status på ønsker fra skolen om fondsansøgninger v. Karina.
4. Revidering af vedtægterne efter generalforsamlingen.
5. Revidering af Støtteforeningens informationsside på skolens hjemmeside.
6. Revidering af Støtteforeningens flyer/pjece v. Jeanne
7. Evt.

Støtteforeningens mail:

Mail: <kassefri.st@gmail.com>

Støttekredsens bestyrelses mailadresser og telefonnr.

Lise: <lise@energicenterfyn.dk> tlf. 40144813    sekretær
Ida: <ida.hovmand@gmail.com> tlf.51337092   næstformand
Karina: <kast@homr.dk> tlf 40210868       Formand
Susana: <shaugaard@hotmail.com> tif. 28350779
Jeanne: <jeanne@kassrfri.dk> tlf 24286311
Birgitte: <gjoetz@mail.dk>
Annette: <skejnaes@gmail.com>   kasserer

Ref.: Lise

 

Bestyrelsesmøde 26.1. 2016

Mødet bliver afholdt på Kassebølle Friskole i lærerværelset.

Tilstede: Janne, Ida, Jette, Susana & Lene.

Afbud fra: Annette, Lise, Pedro.

Nyt fra bestyrelsen. Pedro Der var ingen tilstede fra bestyrelsen.
Fondssøgning ang:

Morgensangssal

Køkken

Energibesparelse

Garderobe til fritteren

Ansøgning til samaritten ang. Legeredskaber

Lise & Lene  

Benny Finder ud af hvordan det står med morgensangssalen.

 

Lene kontakter Kristina Holt og høre om hvad hun har på køkkenet mht. tegninger.

 

Bestyrelsen har bevilliget 7500kr. til udarbejdelse af en energirapport på foranledning af Ida fra støtteforeningen og Peter, som er lærer på skolen. Når rapporten foreligger vil støtteforeningen i samråd med skolelederen og bestyrelsen søge fonde til relevante energiforbedringer.

 

Fritteren vil gerne søge Nordea Fonden mht. madrasser og vi syntes at fritteren skal søge via skolen, så vi kan søge fonden på andet tidspunkt. Ellers vil støtteforeningen gerne finde en anden fond, der er mere relevant til formålet. Lene kontakter Mette som står for fritteren og forklarer hende om situationen.

 

Garderobe til fritterenà Lise undersøge hvilke fonde, der vil være relevant til formålet.

 

Ansøgning til samaritten ang. Legeredskaber. Lene skriver en ansøgning til samaritten.

 

 

Der skal tages billeder af hver enkelt til hjemmesiden. ALLE Lene har modtaget et billede fra Jette, Ida, Janne, Annette & Lene.
Medlemstal + økonomi

Respons på mail, der er sendt ud til medlemmer. Hvor mange har fået den ???

 

Lene

Alle

Der står 6120,22kr. i banken.

I kassen er der 600kr.

Medlemmer i 2016 er der 14 medlemmer, der har betalt.

 

Lene snakker med Annette om en opdateret liste for betalende medlemmer i 2016. Så Lene kan få sendt en mail rundt til dem, der ikke har betalt og dem som ikke har nogle mails sender Annette opkrævning til via. B post.

 

Det er med forskel hvem der har modtaget vores mail, så Lene prøver at sende mails rundt, hvor der bliver sendt i mindre grupper.

Generalforsamling april

Hvad skal vi gøre for at få nogle ind i støtteforeningen Hvem fortsætter?

ALLE Jette er på valg og ønsker ikke genvalg

Lene er på valg og ønsker ikke genvalg

Lise er på valg og tænker over det til næste møde.

Annette er på valg og ønsker ikke genvalg.

Janne ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, hvis en anden hellere vil gå ind.

 

Lene spørger Benny om han vil sætte lidt i fredagsbrevet om os og om hvem der kunne tænke sig til, at komme ind i støtteforeningen.

 

Lene høre Benny om vi evt. kan få vores generalforsamling til at lægge i forlængelse af skolens generalforsamling. Eller om vi kan få lov til at starte.

Evt. Næste møde er d. 22/2-2016 kl. 18:30 på Hotel Scandinavian.

 

Bestyrelsesmøde i Kassebølle Friskoles støtteforening.

Dato: 2/9-2015 kl. 17:00 På Kassebøllefriskole

Referent: Lene

Tilstede: Pedro, Jette, Annette, Janne, Lise & Lene.

Afbud fra:

 

1 Nyt fra bestyrelsen Pedro Næste møde i bestyrelsen 14/9-2015

Benny styre leder opgaverne. Benny står for hjemmesiden.

Stor ros til st. legedag. Super godt arrangement.

Legeplads og bygninger trænger til en kærlig hånd.

Skiltning mht. der er en skole. Pedro har taget kontakt til kommunen.

2 Nyt fra formanden

–      Kommunikation

–      Hvem gør hvad.

Lene Vi sender en mail rundt til vores private mails og til støtteforeningens mail.

 

Jette og Lene har kontakten til skolen, hvis vi har nogle spørgsmål direkte til skolen.

 

3 Reklame til bio-Langeland Jette Det er Jens Kristian som har lavet reklamefilmen og der bliver muligvis lavet en premiere så vi alle kan se den. Der kommer til at være en film på skolens hjemmeside også.

10500kr. koster det at få vist filmen i et år i biografen.

Lises firma sponsorer udgifter til filmen som musik mm.

Jens Kristian er tidligere elev på skolen og skal derfor ikke have noget for at lave filmen udover at få udgifterne dækket.

Jens Kristian mangler kun et logo for at gøre filmen færdig.

 

Støtteforeningen giver 2500kr. til reklamefilmen.

Lollesgaard giver 2000kr. til reklamefilmen.

Hotel Skandinavien giver 5000kr. til reklamefilmen.

4 Medlemstal

Mail ud til medlemmer (opfølgning)

Annette

Susana

38 medlemmer.

Annette sender en opdateret liste til Lene med medlemmer.

 

Der er endnu ikke sendt en mail rundt.

Vi giver et medlemskab til de elever der er dimitteret sommeren 2015.

5 Penge beholdning Annette Vi har 8456,70kr. i banken.

Vi har betalt reklame skilte/magneter til Jette 2400kr.

Vi har 2585,50kr. i pengekassen.

Normalt er der kun 600kr. i pengekassen så det rasterende beløb bliver indbetalt i banken J

6 Kulturnat 11/9-15 kl 21-01 ALLE Skolen deltager i år.
7 Loppemarked (Der skal følges op på spørgsmål fra sidste møde) A-skilt ude ved vejen til næste år. Så caféen bliver synlig.

Gemme skiltene. Jette & Lene snakker med Benny og høre om hvor skiltene kan stå.

Vi holder loppemarked samtidig med plantemarked 2016.

I år 2016 bliver tidspunktet rykket til kl. 11-16.

Vi ser om vi kan have caféen i lærerværelset til næste år.

Der skal være en der er tovholder til caféen.

8 Ekstra ordinær generalforsamling Lene Ikke relevant lige nu.
9 Evt. Husk at bruge Annettes gmail.

Næste møde bliver den 6/10 kl. 17:00 på Kassebølle Friskole.

 

Kassebølle Friskoles støtteforening blev stiftet 29. februar 2012, og har til formål at støtte Kassebølle Friskole og dennes aktiviteter, samt at kunne tilbyde skolens elever og dens ansatte ekstraordinære tilskud, hjælp eller andet der kan gøre skoledagen lidt mere spændende.

Støtteforeningen arbejder først og fremmest med at skaffe midler til skolen via fonde, arrangementer, sponsorater m.m., og at lave arrangementer for tidligere elever og forældre, så de kan bevare tilknytningen til skolen.

Støtteforeningen arbejder samtidig for at friskolen skal være synlig i nærmiljøet, og ikke mindst være et kulturelt og socialt samlingspunkt på egnen.

Indmeldelse:

 • skriv til : kassefri.st@gmail.com eller henvend jer på skolens kontor.
 • Pris 100,00/årligt. indbetales på reg. nr. 0860  kt. nr. 35 31 08 78 86 med tydelig angivelse af navn og adresse