Sorgplan

Sorgplan Kassebølle Friskole og daginstitutionen Sommerfuglen


Skilsmisse og alvorlig sygdom

​Skilsmisse og alvorlig sygdom opleves ofte stærkt, mere intenst og med langvarige reaktioner, men ikke nødvendigvis med meget synlige reaktioner ved det enkelte barn.. Det kan som lærer/pædagog og forældre være vanskeligt at få øje på.

Vælger familien at orientere klasselæreren/pædagogen, hvis en af ovenstående begivenheder indtræffer, kan der ske følgende efter aftale:

 • ​Klasselæreren orienterer alle voksne omkring klassen hurtigst muligt.
 • ​Klasselæreren, evt. i fællesskab med Fritter/børnehave-personale tager kontakt til hjemmet for at aftale, hvordan familien ønsker skolen skal forholde sig.
 • ​Klassen informeres. Her må der være mulighed for, at barnet/familien selv informerer, hvis der er ønsker herom.
 • ​Der afholdes klassemøde, hvor børnene/eleverne får mulighed for at uddybe og sætte ord på deres tanker omkring skilsmisse og alvorlig sygdom.
 • ​Klasselærer/pædagoger yder ekstra omsorg for barnet/familien og sikrer sig, at der i barnets/familiens nære miljø findes et godt socialt netværk. Det skal vurderes i hvert enkelt situation, om det er nødvendigt at tilkalde professionel hjælp.
 • ​Klasselærer/pædagog sørger for opfølgning. Det væsentligste består i at møde barnet/eleven med åbenhed, øget opmærksomhed og omsorg.

​Hvis en elev mister en mor/far eller søskende

Den person der først får meddelelsen, giver besked til

 • ​Skoleleder, der som det første skal få bekræftet meddelelsen
 • ​Klasselæreren/pædagogen
 • ​SFO/børnehave


Herefter

 • Skoleleder/Klasselæreren/pædagogen sørger for at skolens øvrige personale informeres om dødsfaldet.
 • ​Til morgensamling inden første time, informerer skolelederen eleverne fra relevante klasser om dødsfaldet. Dette for at sikre, at alle elever får den samme information.
 • ​Skolelederen udarbejder skriftligt materiale, så kort og præcist som muligt. Materialet sendes som information til hjemmene fra de berørte klasser

 

Klasselæreren/pædagogen kontakter elevens hjem, og på et passende tidspunkt aflægges et besøg, hvis familie ønsker det, med den hensigt at tale om det skete, og om hvad der eventuelt videre skal ske, herunder:

 • ​Information om at klassen vil afholde et klassemøde senere på dagen eller førstkommende skoledag. Pågældende elev kan selv være til stede, det er op til individuel vurdering.
 • ​Hjemmet får anledning til at sige, om der er noget, de selv ønsker, der skal siges eller gøres på klassemødet.

 

Begravelsesdagen:

 • ​Der afholdes klassemøde om morgenen på begravelsesdagen med emnet: Begravelse.
 • ​Skolen er repræsenteret ved begravelsen, og elever med forældre kan eventuelt deltage. Deltagelse forudsætter at familien har udtrykt ønske herom
 • Skolen sender en buket.

Første gang eleven møder i skolen efter dødsfaldet:

 • ​Klasselæreren/pædagogen skal altid have første time i det berørte barns klasse, og det er vigtigt, at han/hun er opmærksom på klassens reaktioner. En pårørende kan eventuelt deltage og støtte barnet.
 • ​Hvis klasselæreren/pædagogen ikke kan være til stede, skal det være en anden person, der er nært tilknyttet klassen.
 • ​Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. Det anbefales at der afsættes datoer for samtaler med barnet.

Senere kan følgende tages op:

 • ​Besøge gravsted
 • ​Emnearbejde: sorg/tab/livsmod m.v.


Sker dødsfaldet i ferier, gennemføres det, der er muligt af proceduren, i ferien – og resten efter skolestart.

 

​Ved en elevs akutte dødsfald

Hvis en elev dør i skoletiden:

 • ​Læreren yder førstehjælp og sørger for at få tilkaldt hjælp, eller sender nogen efter hjælp.
 • ​Er der en anden lærer/voksen til stede, sørger læreren for at blive hos den tilskadekomne/døde og tager med i ambulancen. Pårørende til læreren kontaktes ang. situationen.
 • ​Den anden lærer holder de øvrige elever samlet, og de føres lidt væk fra ulykkesstedet.
 • ​Den anden lære/voksne taler roligt til de øvrige elever og følger dem tilbage til klassen/skolen etc.
 • ​Skolelederen kontaktes.
 • ​Hjemmet kontaktes af skoleleder.
 • ​Fritter kontaktes af skoleleder.
 • ​Skoleleder sikre sig, at ingen elever sendes hjem uden der er en voksen hjemme.
 • ​Skoleleder skriver en kort information om forløbet til alle forældre.
 • ​Skoleleder sørger for, at den lærer, der er taget med på hospitalet, hentes af en kollega/pårørende og at vedkommende ikke er overladt til sig selv hjemme.

 

Krisehjælp:

 • ​Skoleleder sender bud efter psykologhjælp hos PPR.
 • ​Elever/lærere kan få krisehjælp hvis det ønskes eventuelt den følgende dag, eller ved hjemkomsten.
 • ​Skoleleder/skolepsykolog eller klasselærer/skolepsykolog kontakter den forulykkede elevs forældre personligt for at fortælle om forløbet. Her oplyses forældrene ligeledes om, hvilken form for støtte/hjælp, der kan tilbydes.
 • ​En anden mulighed for hjælp til bearbejdelse af ulykken, er at kontakte den lokale præst.
 • ​Skolepsykolog og enkle skolens lærer inddrages omkring de børn, hvor netværket er utilstrækkeligt.
 • ​Skolepsykologen følger op på situationen 3-4 uger efter hændelsen.
 • ​Det kan være en mulighed, at lærerne omkring klassen sammen med klassen hvert år på elevens dødsdag og fødselsdag markerer det, hvilket vil have stor betydning for familien, hvis den ønsker det.
 • ​Bearbejdelsen af sorg er vigtig for elevers udvikling både mentalt, socialt og indlæringsmæssigt. Indsatsen fra lærerne lige efter tabet har stor betydning for elevernes videre skolegang

Hvis en elev dør akut uden for skoletiden.

 • ​Den første ansatte ved skolen, der får kendskab til dødsfaldet blandt en af skolens elever, kontakter skolelederen.
 • ​Skolelederens første og vigtigste opgave er at få bekræftet dødsfaldet. Det er vigtigt at undgå rygter, navneforveksling og ukorrekt viden.
 • ​Skolelederen kontakter herefter klasselæreren og skolens øvrige ansatte.
 • ​Skoleleder/klasselæreren tager kontakt til hjemmet for at vise sin/deres deltagelse – og for at få:
 • Konkrete facts om, hvad der er sket.
 • Oplysninger der må videregives til skolen/eleverne.
 • At vide om der er noget, klasselæreren/skolen/fritter kan hjælpe med
 • Fortalt om hvordan det tackles på skolen.
 • Afklaret om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet på skolen

 

Ved elevens dødsfald:

 • ​Skoleleder/klasselæreren får meddelelsen om dødsfaldet.
 • ​Elevens klasse underrettes af klasselæreren, som beholder klassen resten af dagen.
 • ​Hvis den afdøde elev har søskende på skolen, skal man også i disse klasser følge sorghandleplanen.
 • ​Skolelederen påtager sig at underrette skolens øvrige personale – også de fraværende kollegaer.
 • ​Skolens øvrige elever informeres af deres klasselærer eller af skoleleder til morgensamling.
 • ​Når alle klasser er underrettet, samles eleverne i skolegården ved flagstangen og flaget hejses på halv. Der afholdes et minuts stilhed.

 

Forløbet i klassen efter meddelelsen om dødsfaldet:

 • ​Fortæl klassen åbent og direkte om det, der er hændt. Giv tid og plads til elevernes umiddelbare tanker og følelser. Snak med klassen om, hvordan de husker eleven. Tænd lys og hold et minuts stilhed.
 • ​Senere på dagen kan eleverne i klassen tegne eller skrive til den afdøde elev eller dennes forældre. Eleverne kunne lave en ”mindeplanche” med ting, som de husker om den afdøde klassekammerat, efterhånden som de dukker op i erindringen og med mellemrum se om, der er kommet nye ting på den.
 • ​Skoleleder udfærdiger et brev, som sendes til alle elevers forældre samme dag. Brevet fortæller kort om dødsfaldet, og at klassen har været holdt sammen med klasselæreren.
 • ​Klasselæreren ringer senere samme dage til familien, for at udtrykke sin medfølelse og eventuelt aftaler et hjemmebesøg for at aflevere breve, blomster og tegninger fra klassen og skolen. Find ved samme lejlighed ud af, om familien ønsker, at lærere og elever deltager i begravelsen.

Opfølgning på skolen:

 • ​Skoleleder kontakter efter behov skolepsykologen (PPR), sundhedsplejerske og eventuelt præst med henblik på en fremadrettet ”sagsbehandling” og akut krisehjælp.
 • ​Klasselæreren samler hurtigst muligt klassens øvrige lærere og fortæller om, hvordan dødsfaldet er bearbejdet i klassen. Sammen aftaler teamet, hvordan klassen i den kommende tid bearbejder dødsfaldet. Forældrene holdes underrettet af klasselæreren.
 • ​Har klasselæreren og klassen haft tæt forhold til den afdødes forældre, vil det være en god ide, at opfordre den ene eller begge forældre til at komme over i klassen og fortælle om sygdomsforløbet og dødsfaldet – når de er parate til det.

 

Ved begravelsen/bisættelsen:

 • ​Tal indgående med den afdødes elevs forældre og respektér deres ønsker vedrørende begravelsen. Hvis forældrene ønsker, at klassens elever og lærere deltager i begravelsen, får eleverne brev hjem om dette. Det vil være godt, hvis så mange som muligt kommer med den dag, da det kan have betydning for bearbejdningen af sorgen. Det er dog frivilligt og intet pres. Det anbefales, at elever har en voksen/forælder med sig. Tal omhyggeligt med klassen om, hvad der sker ved en begravelse/bisættelse, uanset om eleverne skal deltage eller ej.
 • ​På selve dagen holdes klassen sammen med klasselæreren. Børn som har brug for mulighed for at være sammen med deres forældre, skal have lov til det.
 • ​Der flages på halv på skolen på selve begravelsesdagen.
 • ​Ceremonien følges op med samtale og anden bearbejdning i klassen de følgende dage f.eks. med besøg af præsten.

Den generelle opfølgning på skolen og i klassen:

 • ​Det er vigtigt, at klasselæreren får støtte og hjælp af kollegerne. Der bør være en ”ressource gruppe” på skolen, der vejleder og videregiver erfaringer fra lignende hændelser. Ressourcegruppen kunne bestå at skoleleder og 2 andre lærere.
 • ​Vær opmærksom på elevernes forskellige reaktioner. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter dødsfaldet. Andre vil først få mærkbare reaktioner nogen tid efter. Skyldfølelsen er en typisk sorgreaktion hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan tillade sig at lege og have det sjovt, eller den resulterer i ”magisk tænkning”: Døde hun/han på grund af noget jeg sagde eller gjorde? I denne sammenhæng er (professionel) rådgivning og vejledning meget vigtig.
 • ​Samtaler i klassen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med dødsfaldet, vil fortsat have stor betydning. Man kan tænke på eleven på dennes fødselsdag.
 • ​Snak eventuelt med forældrene om børnenes reaktioner på næste forældremøde eller under skole/hjem samtalerne.

 

​Børn i kaos, omsorgssvigt og misbrug situationer

​Når der er formodning om én af ovenstående situationer, sker følgende:

Der afholdes formøde, hvor skolelederen, klasselæreren samt øvrige lærere og pædagoger fra skolen deltager.

Formålet med mødet er, at skaffe sig overblik over situationen og om muligt indhente relevante oplysninger. Herefter drøftes der, hvad der videre skal foretages i sagen.

Besluttes det at gå videre med sagen, afklares følgende:

 • ​Hvordan hjælper vi barnet bedst?
 • ​Hvordan skal skolen forholde sig?
 • ​Hvem sørger for den videre behandling?
 • ​Hvem rådfører sig med socialforvaltningen og sikre sig, at denne giver en tilbagemelding angående forløbet?
 • ​Hvilke forhold skal overvejes med hensyn til kontakten til hjemmet?