Sommerfuglen Forældrehåndbog – ABC

Kassebølles vuggestue og børnehave SOMMERFUGLEN
Om bestyrelse, forældreråd, rammer og organisering.

Kassebølle Friskoles vuggestue, børnehave og fritter.
SOMMERFUGLEN er organiseret således:

Kassebølle Friskoles bestyrelse er den øverste forældre valgte ledelse af børnehuset. Skolens leder Bitten Guldbjerg er den øverste pædagogiske leder af børnehuset. Rikke Vædele er daglig leder af Sommerfuglen. 

Formål med intuitionen er at skabe grobund for større elevoptag i indskolingen på friskolen, ved at små børn med en stærk inkluderende tilgang på tværs af hele børnehuset får lov at følges videre ad i skolen med deres venner. Dette vil vi gøre ved blandt andet at være et børnehus, der følger barnet fra tryg vugge til færdig eksamen og ved ikke blot at have det enkelte barn, men hele familien i centrum. 

Vi ønsker at være en direkte forlængelse af hjemmet, og vi arbejder meget favnende og inkluderende over for barnet. Vi sætter tydelige forventninger til deltagelse af børnenes familier, da vi ønsker, at familien er en inkluderende del af det store fællesskab som på friskolen. Vi løfter i fælles flok og “passer hækken sammen”

Vi tilbyder nogle trygge, nære og varme hverdags og genkendelige rammer at vokse op i. Vi arbejder ud fra et årshjul, der læner sig op af vores værdier om natur, udeliv, bæredygtighed, musik og teater. Vi følger årstidernes skiften og går op i højtiderne. Vi er bæredygtige, forstået på den måde, at vi prioriterer så lokalt og rent, som det er os muligt, i alt både spiseligt og materialevalg. Vores legetøj er naturligt ligesom vores øvrige materialer kemifri og naturlige. Vi er medlem af De grønne spirer som er en gruppe under Dansk Friluftsråd. Vi har hermed fokus på en tydeligt grøn struktur. Vores fælles vision med friskolen ”fra tryg vugge til færdig eksamen” lykkes, når barnet og familien oplever, at være ”holdt i hånden og om hjertet” og gilde igennem skift fra helt lille til skolebarn med genkendelige voksne og hverdagsrytmer omkring sig.

Børnehuset deler det Grundtvig/Koldske fundament og grundsyn sammen med Kassebølle Friskole og bygger på de samme værdigrundlag. 

Vi har vores egen legeplads, holder høns, bier og dyrker vores have og passer bålhytten. Herudover har vi også hele skolens område at boltre os på. Dels den store legeplads, dels fodboldbanen, hallen og skoven.    

ABC – SOMMERFUGLEN.
Under her, i alfabetisk orden, kan man yderligere læse om det pædagogiske arbejde omkring SOMMERFUGLEN, Kassebølle vuggestue og børnehave.

Om åbningstider, pris, tilmelding, pædagogik mm. 

Aflevering:
Det er vigtigt, at jeres barn bliver afleveret på en god og rolig måde. Vær altid opmærksom på, at få sagt godmorgen. Vi er selvfølgelig klar til at træde til, hvis jeres barn er ked af det. Tøv ikke med at henvende jer, hvis I har behov for hjælp, og vi ikke lige skulle have set det. I er altid velkommen til at deltage i dagen, morgensamling mm. ligesom en god start på dagen kan være lang såvel som kort.

Kommer I mellem 8.00- 8.20 er der oftest kun en voksen tilbage i Sommerfuglen til at vinke. De børn der er ankommet inden, bliver altid tilbudt at gå med til morgensang i dette tidsrum.

VIGTIGT! Om fredagen går ALLE børn, der er mødt i Sommerfuglen med til morgensang kl. 8.00. Her er det os, der står for selve morgensangen. Børnene vil på skift blive tilbudt, at være aktivt med til at forberede og afholde denne. 

Morgensang fredag vil afløse den almindelige samling kl. 9.00, her vil vi spise frugten på legepladsen eller lign. i stedet. 

Forældre er ALTID velkommen til også at gå med til morgensang kl. 8.00. 

Vi ser helst jeres barn er hos os inden 9.00, da samling er herefter. Kommer I midt i samlingen, så vent med at komme ind, til vi er færdige, så gruppen ikke bliver forstyrret. 

Afhentning:
Hvis jeres barn bliver hentet af andre end jer forældre, så husk at informere personalet om dette om morgenen.

Det er vigtigt, at sige farvel til os, så vi ved, at I er gået.

Ansatte og normering:
Normeringen er vi 1:3 børn i vuggestue alder og 1:6 børn i børnehave alder. Derudover har vi fast i Sommerfuglen 1 volontører, der hjælper til på skift i huset hovedsageligt om eftermiddagen. Vi har bedsteforældre, der giver en hånd og I forældre er også altid meget velkomne til at være med, og være en del af hverdagen i sommerfuglen. 

Afskedsfest for de kommende skolebørn:
Vi holder en lille højtidelig fest for børn og familier, når vi tager afsked med de kommende skolebørn. Alle børn møder i festtøj den dag og det vil foregå i forbindelse med et eftermiddagskaffe arrangement, hvor forældre også er med. 

Overgangen i Sommerfuglen i øvrigt:
Fra vuggestue til børnehave er glidende og uden en egentligt stor markering, idet vi er sammen i så høj grad som muligt. Overgangen sker i den måned, barnet bliver 3 år. Fra børnehave til skolebarn bliver,der en lille hyggelig højtidelighed og ceremoni for barnet.  

Bedsteforældredag:
Vi holder Bedsteforældredag mindst en gang om året. Her kan jeres barn invitere bedsteforældre med i børnehaven. Bedsteforældrene medbringer en madkurv, som de kan spise sammen med barnet. Vi giver saftevand og kaffe m.m. og forbereder aktiviteter eller tema over dagen. Har bedsteforældrene ikke mulighed for at komme, kan det være onkler eller tanter, en reservebedste eller en god nabo. Hvis I ikke har mulighed for det, så sig det til personalet, så finder vi en løsning.

Bestyrelsen:
Sommerfuglens øverste ledelse er bestyrelsen på friskolen.  

Betaling:
Betaling foregår bagud og via PBS. Såfremt betaling ikke indtræffer til tiden, ser vi os nødsaget til at sende en rykker.

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Langeland kommunes dagtilbud. Friskolen har ligeledes lavet en søskende reduktion, hvis man har barn i både fritter del og Sommerfuglen. Der tilbydes deltidsplads ud fra gældende lovgivning pr. januar 2020.

Læs mere under ”pris og søskende rabatter

Bleer:
Som forældre er det vigtigt, at I selv bestemmer, hvad jeres lille barn får på huden. Hvis dit barn bruger ble, skal I derfor selv medbringe disse. Vi har en hylde, hvor jeres barns navn står, hvor vi lægger dem. Vi har vaskeklude og creme.

Stofbleer er også velkommen. 

Børneattest:
Der vil blive indhentet børneattester på alle ansatte og faste frivillige i huset, som medvirker i det daglige arbejde med børnene.

Børnehave grupperne:
Fra 3. år til det 6. år er der 22 pladser i børnehuset til denne gruppe. Hvis alle pladser er fyldte, vil gruppen blive opdelt i to. Sommerfuglen arbejder ud fra et inkluderende samvær på tværs af alle aldersgrupper og også med skolen, hvorfor denne gruppe ofte vil være godt blandet i aldersgruppen og spænde bredt. Der vil være aktiviteter ugen igennem der er tiltænkt denne gruppe mest og så vi udfordrer dem motorisk såvel som sanseligt ud fra det enkeltes barn udvikling. De yngste i denne gruppe er måske ikke helt færdige med at sove endnu og vil blive tilbudt plads med deres vogn eller på madrasser i vuggestueområdet, hvor de kan få deres lur, så de kan klare hele dagen.

Bålhytten:
Vi laver fast mad sammen hver onsdag, dette foregår ofte i vores bålhytte. Her er også flere gange ugentligt aktiviteter; alt fra kreative opgaver, historier i flammerne, at lære at snitte osv.

Deltidspladser:
Forældre, der afholder barsels- eller forældreorlov, kan tilbydes deltidspladser til de børn, der har plads i børnehaven. En deltidsplads er max. 30 timer ugentligt og ligger i tidsrummet kl. 8 – 14, så jeres barn kan deltage i de pædagogiske aktiviteter. Deltidspladsen tilbydes med start den 1. i en måned og ophører igen den sidste dag i måneden. Pladsanvisningen skal have ansøgningen senest 2 måneder før ønsket opstart på deltidspladsen. I forældre har pligt til at varsle om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller om fraværets ophør, senest én måned før afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører.

Eftermiddagsmad:
Sommerfuglen serverer alle dage et lille let eftermiddagsmåltid kl. ca. 13.45. De mindste og de børn der har brug for det eller ønsker mere ro, spiser for sig selv i det lille sommerfugle legerum, alle andre deltager sammen med fritter børnene i eftermiddagscafeen

Fastelavnsfest:
I tiden op til Fastelavn kan børnene lave fastelavnspynt som masker, papirklip m.m. En dag tæt på fastelavn møder børnene udklædte op og vi slår katten af tønden og leger hyggelige lege og synger sange. Vi inviterer her vores legestue venner med.

Ferie og fridage:
Sommerfuglen har åbent på alle hverdage, der følger skolens kalender. Dagene omkring Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, dage op til påske mm. vil der i god tid komme et opslag/ seddel med hjem, hvor der skal skrives, hvornår I holder ferie. I sommerferien er der fast lukket i 2 uger (uge 28 og 29) og I vil blive bedt om, at lægge jeres 3. ferieuge op til lukkeugerne. Dette for at personalet også kan afholde 3 sammenhængende ferieuger.

Mellem jul og nytår er der ligeså lukket. 

Man har pligt til at meddele, hvornår ens barn holder fri/ferie af hensyn til bemandingen. Hører vi ikke fra jer til seneste dato, betragtes det som ferie. 

Fester:
Vuggestue og børnehave holder hvert år en sommerfest og en julefest. Derudover afsluttes alle emner i huset med en forældrekaffe af den ene eller anden slags. Bla. en lys aften, bålfest i sensommer eller start på efterår.

Fritter børnene deltager i skoledelens fester, men børnene har også deres egen fest i form af forårs bålfest og halloween diskotek i Sommerfuglen. 

Forsikring:
Sommerfuglen har en ulykkes-/ansvarsforsikring der dækker børnene.

Hvis et barn laver person- eller tingskade bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Barnvogne er på eget ansvar, så det kan fint en brugt, der står her. 

Forældresamarbejde:
Vi ønsker, at samarbejdet med jer bygger på gensidig tillid. I Sommerfuglen ønsker vi, at fungere som en direkte forlængelse af hjemmet. Det betyder, at vi i høj grad tilbyder hjemlige og hyggelige rammer, som vi har et stort ønske om, at I forældre også tager del i. Vi vil åbent komme til jer, hvis vi oplever, at vi har brug for at få en snak om jeres barn. Vi forventer på samme måde, at I frit og åbent vil henvende jer til os, både med det sure og søde. Vi forventer, at I møder op til forældrekaffe, deltager aktivt i forældremøder og andre arrangementer i Sommerfuglen. Ligeså at I tager del i det fælles ansvar, at skabe de allerbedste rammer for vores fælles børnegruppen. 

Fritter:
Børn har mulighed for at gå i fritter, fra de begynder i skole til de ikke længere har behovet. Vi har ikke en max alder. Fritter børnene har deres eget ”rum”, hvor det primært er dem, der må være. Ligesom de har deres eget legetøj, der er alders stemt til dem. (som de øvrige grupper også har) De indgår efter skoletid på lige fod med alle andre børn i Sommerfuglen med eftermiddagsmad, lege og aktiviteter. Hjerterummet er fælles for alle og alle rum indeholder leg til hele gruppen på 0-12 år. En del af personalet vil i de få timer de store børn er her, være primært på dem. Fritter børnene følger Sommerfuglens overordnede temaer og deres aktiviteter og tilbud, som de øvrige grupper, også tager afsæt i. Fritter børnenes aktiviteter vil i høj grad være grebet ud fra deres lyst og interesse, da de allerede er fyldt op af skoledagens gøremål. Fritteren vil herudover også tilbyde aktiviteter lignende fritidsaktiviteter fx rollespil i forskellig arter, spejderliv mm.

Fødselsdag:
Når jeres barn har fødselsdag, kan I holde den i Sommerfuglen i barnets gruppe eller man kan invitere de jævnaldrende børn med hjem. Det er helt op til jer. Når der er fødselsdag, sætter vi flag ved hoveddøren. Vi hejser sammen med barnet det store flag. Vi finder det fine fødselsdagslys frem og tænder det til samling, samt den fine fødselsdag stol frem. Barnet er med til at planlægge fx sange, der skal synges til samling. Vi synger fødselsdagssang og hvis jeres barn har noget med deles det ud. Børnene skal ikke have gaver med, men vi sørger for en lille hilsen fra os alle. Vi frabeder os, at det der bliver delt ud er slik. Vi er ikke sukkerforskrækket, men ønsker blot at sukkerforbruget indtages fortrinsvist derhjemme, nogle børn har endnu ikke smagt slik, man må rigtig gerne have sjov frugt, boller, en hjemmebagt kage eller lign med.

Garderobe:
Jeres barn får en garderobe, hvor tøj, sko, støvler og tasker kan være. Der skal dagligt være skiftetøj med i en rygsæk og overtøj afstemt efter vejret i en mulepose. Er tingene adskilt, så er det nemmest for os voksne at hjælpe alle bedst, enkelt og hurtigt muligt.

Forældremøde med valg til bestyrelsen:
Der afholdes forældremøde med valg til bestyrelsen hvert år. Det kan 1 – 2 møder.

Have- og arbejdsdag:
2 gange hvert år holder vi en have- og arbejdsdag. Denne ligger på en lørdag. Vi begynder kl. 9.00 med fælles morgenbord med boller og kaffe/the. Hver familie medbringer en frokostret, der passer til familiens størrelse, til den fælles buffet. Personale i huset planlægger dagen.

Høns:
Sommerfuglen har en hyggelig hønsegård. Vi lægger vægt på fællesskabet ved at drage fælles omsorg for vores tamme hønseflok og være sammen om, at passe på andre individer end blot hinanden. Vi bruger IKKE æggene i vores hushold i børnehuset, men børnene får lov at få dem med hjem, eller det kan være vi inddrager dem i pædagogiske aktiviteter. Familierne tager aktiv del i både pasning af hus, høns, have og i weekenderne passer de høns på skift.

Julearrangement:
I december holder vi et julearrangement for børn og forældre. Vi går i skoven og finder julemanden, danser om juletræ på legepladsen og får saftevand, gløgg og æbleskiver.

Kontaktperson:
Jeres barn og I som familie knyttes til en kontaktperson, der er i gruppen. Kontaktpersonerne har ansvaret for at følge jeres barns udvikling på nærmeste hold. I er naturligvis også altid velkomne til at kontakte lederen eller det øvrige personale, hvis jeres barns kontaktpersoner ikke er til stede.

Legeplads:
I Sommerfuglen har vi vores eget område af skolens dejlige store grund og legeplads, der er hegnet helt ind og med masser af buske og grønt. Dette for at give tryghed i egne rammer, og for at sikre os mod vejen. Vores hyggelige gård er helt lukket, men med låger der forbinder parkering og bus venteplads med indgang til skolen. Når først alle børn er i skole, så lukker vi lågerne op til vores egen del, hvor vi har vores lille skov, bålhytte, hængekøjer, den store sandkasse, legehuse, køkkenhaverne osv. Vi har masser af mulighed for at få besøg af skolebørn og ligeså kan vi frit gå over til skoledelen og lege og være. Alt kan aftales. Sommerfuglens store børn kan på den måde få mere og mere plads til at være en del af de store børns leg og blive inkluderet i skole leg med nye kammerater.

Legetøj:
Legetøj hjemmefra skal blive hjemme. Sommerfuglen har en masse spændende, vi kan lege med sammen og så undgår vi, at noget bliver væk, går i stykker eller ikke må leges med osv. Sovebamser mm er selvfølgelig velkommen til sovebørn.

Legetøjet i Sommerfuglen er fremstillet af så naturlige og bæredygtige materialer som muligt. Vores materialer til kreative aktiviteter er også kemifri. Vi tilstræber at det legetøj, vi har, har en gennemtænkt funktion, så vi ikke har ”fyld” legetøj. 

Læreplaner: Den pædagogiske læreplan, se den uddybet på hjemmesiden.
Via vores årshjul arbejder vi med overordnede temaer, som vi dykker nysgerrigt ned i. Temaerne lægger sig op af vores overordnede værdier om bæredygtighed, natur og udeliv. Sang, musik og årets gang og højtider. Derudover griber vi ud efter børnenes interesser og udfordrer dem på forskellige måder, så vi gennem temaet kommer omkring et eller flere af læreplanstemaerne. Vi arbejder til dels med aldersopdelte aktiviteter, så de kan målrettes specifikt til lille-, mellem- eller stor-gruppen. Det er op til de enkelte kontaktpersoner i grupperne, at planlægge hvad gruppen skal lave.

Læreplanerne arbejder sammen med vores årshjul, samt vores handleplan for De  grønne spirer. Den er samlet til at læse på hjemmesiden. 

Mad:
Maden i Sommerfuglen tilstræber vi er så lokalt, nært, enkelt og rent som muligt. Vi dyrker selv og handler på nærliggende gårde. Vi lever efter LOMA principperne.

Vi tilstræber at bruge mindst muligt sukker. Vi bruger naturligt sukker i form af dadler eller honning, rosiner og lign. Det sukker børn har brug for, vil vi gerne, at I forældre deler med jeres børn. Vi serverer overvejende grøn kost.  

Dit barn skal hver dag have ét stykke frugt til fællesfadet med. Frugten skal leve op til Sommerfuglens madpolitik. 

Dit barn skal have en madpakke med. Denne bestemmer I forældre selvfølgelig selv indhold af, men vi vil gerne, at der ikke er slik, kage og tilsvarende sukker. Figenstænger mm er naturligt og derfor helt ok. Husk, navn på madkassen. Frugten skal i frugtkurven og madkassen skal i køleskabet. Vi serverer vand til alle, til alle måltider. Hver onsdag er madpakke fri, der laver vi mad sammen. Helst på bålet. Sommerfuglen serverer hver dag et let eftermiddagsmåltid. 

Vi har maddag sidste torsdag i måneden.

Med hjem fra Sommerfuglen:
Hvis jeres barn skal med et andet barn hjem og lege, så husk at sige det om morgenen til personalet.

Morgenmad:
Sommerfuglen tilbyder morgenmad fra kl. 6.40 – 7.30. Den består af boller/brød med smør, ost syltetøj og havregryn. Nogle gange grød og gerne med kanel og rosiner.

Morgensang:
Så vidt det er muligt, går en voksen fra Sommerfuglen til morgensang sammen med de børn, der har lyst til at komme med. Morgensangen ligger fra kl. 8.00 – 8.20 og I forældre er også altid velkomne til at være med.

Fredag går alle fremmødte børn og voksne i Sommerfuglen med til morgensang (denne erstatter Sommerfuglens egen samling) Sangene fredag er valgt af os. Ofte er det Sommerfuglen selv, der er med til at stå for morgensangen og denne vil bære præg af fortælling i form af krop, historie, eventyr, teater mm.  

Natur:
Sommerfuglen er medlem af De grønne spirer som er en gruppe under dansk Friluftsråd. Vi har dermed en årlig handleplan, der gør os fortjent til det grønne flag. Sommerfuglen er meget natur- og ude-livs funderet. Vi holder dyr, dyrker jorden og leger spejdere i det blå. Vores legeplads bærer præg af spejderliv ligesom alle aktiviteter også er naturligvis, på alle måder afstemt med denne ideologi. Vi har en familie spejdergruppe fra Tullebølle, der fast bruger Sommerfuglen og er en del af den større sammenhæng.

Opstart og optagelse:
I Sommerfuglen bliver man sikret en plads ved indskrivning. I inden opstart kan man få besøg af en voksen fra huset, der vil give barnet en kærlig hilsen samt diverse papirer og lidt sjov. Vi aftaler med jer, hvordan I ønsker en indkøring og finder sammen en løsning, der for barnet giver den allerbedste og tryggeste gode opstart. Varighed og metode indrettes efter jer som familie og allermest barnet. Intet er rigtigt og intet er forkert.

I vil få en primær voksen, ligesom vi vil koble jer på en primær familie. De er med til, at sikre at hele familien bliver inkluderet på i fællesskabet på Kassebølle friskole og Sommerfuglen. 4. – 6. måneder efter opstart vil vi gribe fat i jer til en snak om, alt er godt. 

Overenskomst:
Personalet er ansat efter overenskomstmæssige tilsvarende model fra BUPL under Friskoleforeningen.

Pris:
Taksten for at have sit barn i Sommerfuglen er fra feb. 2020 er:

Vuggestue: 3.400kr

Børnehave 2.600kr

Fritter:       1.110kr.   

Vuggestuen er fra barnet er 14 uger til den måned, man fylder 3 år. Børnehaven er fra 3 år til 6 år eller til skolestart. Fritter er, når man er begyndt i skole. 

Det år man skal i skole, begynder man i en særlig grønærte gruppe i april måned sammen med de andre børn, man skal gå i klasse med. 

Samarbejde:
Vi samarbejder i høj udstrækning og arbejder inkluderende ind i det store fællesskab med skolen og eleverne. Vi har faste legeaftaler med Skattekisten på Strynø, som vi deler begejstringen og arbejdet omkring Det grønne flag. Vores børnegruppe matcher i alderen og på mange måder, ligner vi hinanden. Vi har i huset fast vores dejlige legestue på besøg en gang om ugen. Vi er gode venner og udveksler med Tullebølle Spejderne og deres familie spejdergruppe, som også holder til i Sommerfuglen.

Samling:
Mandag til torsdag kl 9.00 holder vi samling. Der synges sange, måske en leg og frugtfadet sendes rundt. Indholdet er afstemt efter alderen og temaet, der er i huset. Over en periode synges de samme sange for genkendelighed og tryghedens skyld.  Onsdag holder vi alle stor samling sammen, som indeholder eventyrfortælling. Torsdag er legestuen med til samling og fredag går alle til morgensang med skolen kl 8.00.

Samtaler:
Vi tilbyder en samtale 4-6 måneder efter start, hvor vi drøfter barnets trivsel, sprog, kammeratskab o.a. Barnet er ikke til stede ved samtalen. Vi står altid til rådighed for yderligere samtaler, hvis I/vi føler, der er behov.

Solcreme og sommer:
Når foråret nærmer sig og UV indekset begynder at komme op på 3 – 3.5, skal I huske, at smøre jeres barn hjemmefra om morgenen. Vi smører børnene med solcreme, når vi har spist madpakker. I skal ikke medbringe solcreme, med mindre jeres barn er allergisk over for nogle solcreme produkter. Vi køber solcreme, der er mindst astma/allergi mærket og faktor 15. Jeres barn skal medbringe en lille sommer-hat eller kasket.

Sommerfest:
I juni holder vi stor sommer- og midsommer-fest for børn, forældre og søskende.

Sovebørn:
Hvis dit barn skal sove til middag i Sommerfuglen, er det en god idé at have en sovebamse, nusseklud eller andet med, som dit barn er vant til at sove med, som gør det trygt. Ligeså skal I selv medbringe dyner og puder, barnevogn mm. Vi følger barnets søvnmønster og vækker ikke barnet fra lur og putter det, hvis det er søvnig før tid.

Sprogscreening:
Vi laver en sprogscreening af jeres 3-årige barn, således at vi kan vurdere, om jeres barn har behov for støtte til sproglig udvikling. I vil naturligvis blive inddraget i det, blive spurgt om spørgsmål  og igen modtage svaret fra screeningen. Det er Sommerfuglens voksne der selv står for sprogscreeningen, så det foregår som en tryg og hyggelig måde.

Studerende:
Sommerfuglen er åbne overfor at modtage studerende fra alle seminarierne og ønsker også lønnede praktikanter, gerne i forskellige stadier af deres studie.

Sygdom og smittefare:
Er jeres barn syg skal dette meddeles Sommerfuglen.

Vi modtager ikke børn, der er syge. Dette kunne f.eks. være omgangssyge med diarré og/eller opkast, feber, influenza, børnesår, lus eller lign.
Ved akut opstået sygdom, eller hvis vi vurderer, at barnet har bedst af at komme hjem, ringer vi efter jer. I Sommerfuglen følger vi reglerne fra sundhedsstyrelsen.

Støtte:
Jævnfør Langeland kommune er Sommerfuglen forpligtet til at optage børn med særlige udfordringer, handicaps og lign. Der kan der i enkelte tilfælde gives et afslag på, hvis vi sammen med jer skønner, at vi ikke er de rigtige til at løfte opgaven. Dette kunne fx være de fysiske rammer, der ikke var de mest optimale. Vi er tilsvarende ligestillet med kommunens øvrige dagtilbud og kan søge, om de støttetimer barnet har brug for, ligesom vi kan søge om støtte fra ergoterapeut og fysioterapeut mm.

Vi er opmærksomme på, at vores vision ”fra tryg vugge til færdig eksamen” ikke nødvendigvis er det bedste tilbud for jeres barn, det tager vi en snak om. Friskolen har ikke de samme muligheder som den kommunale skole for at få støtte, når barnet når skolealderen. Vi er som daginstitution forpligtet til at samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag.  

Søskenderabat:
Har man flere børn i Sommerfuglen vil man opnå søskenderabat. Det barn, der er den højeste forældrebetaling på, er fuld pris. Nr. 2 barn er halv pris og har man et 3. barn, så er dette gratis. Det er muligt at søge diverse tilskud, samt friplads. Hvis I har brug for det, så tag en snak med personalet herom.

Tasken:
Dit barn skal have en taske med, den skal indeholde, skiftetøj, bukser, bluse, strømper, undertøj og hjemmesko. Udetøj til årstiden vil vi gerne have i en stofpose i garderoben. Det gør det nemt og enkelt for os, at hjælpe jeres barn, hvis I skiller det ad.

Husk, at skrive navn i. Husk at ændre skiftetøjet i forhold til årstiden.

Udflugter:
Når vi skal på udflugt skal børnene have en lille rygsæk med drikkedunk og madpakken i.

Udlån af lokaler:
Når I har barn i Sommerfuglen, har I mulighed for at låne huset til at fejre barnet.

Legeplads, shelter og bålhytte også kan lånes. 

Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske skriftligt til Sommerfuglen med mindst 2 måneders varsel til d. 1.

Vedtægter:
Sommmerfuglens vedtægter er at læse herunder og på hjemmesiden under vedtægter.

Vuggestuegruppe:
Vores vuggestue har 10 pladser for børn i alderen 14 uger til 3 år. Børnene er inkluderet ind i fællesskabet, men med mulighed for at trække sig til deres eget rum/område. Aktiviteter, ture mm er afstemt ud fra aldersgruppen. Der er mulighed for, at sovebørn kan sove inde som ude, alle har deres egne barnevogne og tilbehør med, de skal bruge. Vi arbejder favnende og inkluderende og putter ikke børn, der ikke er klar til det og omvendt vækker vi heller ikke børn, der ikke selv er færdige med at sove. Har barnet brug for at blive puttet før eller senere end andre, så gør vi også det. Sovetider vil blive skrevet op, så I forældre kan følge med, ligesom vi hele tiden vil være i dialog om, hvordan det virker bedst muligt for jer som familie, som for det enkelte barn.    

 

Åbningstiden:
Mandag til torsdag 6.30-17.00 og fredag 6.30- 16.00.

Sommerfuglen er et børnehus under friskolen og friskoleloven for daginstitutioner.  Det drives i samarbejde med Langeland kommune, hvorved vi skal følge deres retningslinjer på daginstitutioners regler og kriterier, og hvor tilskud mm til forældre matcher tilsvarende kommunale tilbud.