Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

Kassebølle Friskole

 Antimobbestrategi

Fra den 01.10.2017 er det lovpligtigt at friskoler har en antimobbestrategi, som viser, hvad skolen gør for at mobning forebygges, og hvad skolen gør, hvis mobning opstår. På Kassebølle Friskole gælder følgende:

På Kassebølle Friskole tager skolens hverdag afsæt i

ET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

Kun ved at indgå i et forpligtende fællesskab kan vi skabe rammer, hvor alle er værdsat og accepteret for dem vi er. Der skal være plads til os alle sammen, men vi er også underlagt fælleskabet, så vi også skaber plads til andre.

I det fælles liv gælder, at fællesskabet styrkes:

Når alle er forpligtet på hinanden.

Det er vigtigt at både forældre, børn og personale viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet. Ligesom det er vigtigt at der bliver mulighed for at mødes ofte, ved fællesarrangementer m.m. så der kan opbygges et nært, fortroligt og tillidsfuldt samarbejde.

Når samtale og medansvar er bærende elementer i omgangsformen på skolen.

Alle med tilknytning til skolen må mødes i et ligeværdigt forhold med det mål for øje, at børnene skal have så god en skolegang som muligt. Det betyder at problemer/frustrationer skal frem i lyset og tages alvorligt, samtalen må være bærende i skolens evalueringskultur, og alle viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet

Når ansvaret også rækker ud over eget barn.

At blive klog på sig selv og verden gennem mødet med andre mennesker og fagene i skolen er et grundmotiv på Kassebølle Friskole. Skolen er med til at danne fremtidens medborgere, hvor man ikke kun er ansvarlig overfor sig selv og sit eget barn. Børn, forældre og ansatte vil blive klogere på sig selv ved at blive bragt i spil på socialt forpligtende og ansvarliggørende måder.

Mobning accepteres ikke på Kassebølle Friskole, da mobning ikke kan finde sted i en hverdag indrettet efter ovenstående værdisæt.

Definition af mobning

Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer, eller udelukkes fra fællesskabet. Det gælder både i den fysiske verden og i den digitale verden. Her bliver samarbejdet mellem skole og hjem ekstra betydningsfuldt idet det digitale overvejende foregår uden for skoletiden. 

 

Med “negative handlinger” forstås en ondsindet handling, der påfører offeret ubehag og/eller skade.

  • Sundhed.dk definere mobning således: Mobning er det, som sker, når en person over længere tid holdes ekskluderet af en gruppe f.eks klassekammerater eller en vennegruppe. Det kan f.eks ske ved, at personen ignoreres, holdes udenfor, bagtales, latterliggøres eller behandles nedværdigende.

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.

 

FOREBYGGENDE mod mobning, mobbelignende og digital mobning 

En vigtig forudsætning for at skabe og pleje et godt klassemiljø omhandler forældrene. Det er essentielt at forældrene taler med lærerne hvis de oplever der foregår mobning i relation til deres barn: 

 

Vi samarbejder med SSP vha foredrag for forældre og elever. Endvidere inddrager vi emnet i undervisningen og til forældremøder. 

 

Forældreniveau 

  • En aktiv indsats for at styrke fællesskabet blandt klassens børn og forældre, herunder at der etableres klasseforældreråd i alle klasser. 
  • Trivselsfremmende elementer kan bl.a. være legeaftaler, fødselsdagsaftaler, forældreaftaler om kommunikation, børn og forældrearrangementer, forældrene medvirker til planlægning af møder.
  • Skolens forældre har en stående opfordring til løbende at kontakte hinanden, når der opstår uforudsete og problematiske situationer. 

Klasseniveau 

  • At personalet gennem fælles klassesamtaler og individuelle elevsamtaler har føling med hvor klassen er henne.
  • Forebygge mobning ved at tale om mobningens væsen i en åben dialog med eleverne.
  • Klassen laver regler/aftaler til forebyggelse af mobning og/eller dårligt socialt klima i klassen.
  • Vi anvender trivselsmålinger. 
  • God kommunikation mellem skole og hjem.
  •  Socialtræning og klassemøde.

 

Handleplan i tilfælde af mobning.

I tilfælde af mobning involveres implicerede parter straks til et møde, hvor der sikres, at alle bliver hørt. Mødet munder ud i en aftale med mål om, at stoppe mobningen og en enighed om ansvaret i den forbindelse, så vi lander på en konstruktiv løsning.