Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplan for Kassebølle Friskole.

I de frie skoler skal der på hver skole
• udarbejdes en kompetenceplan for hele skolen
• udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den enkelte medarbejder

Udgangspunktet for kompetenceplanen er følgende:
• Skolens overordnede udviklingsbehov
• Medarbejdernes ønske til udvikling via den årlige MUS samtale
• Det økonomiske råderum og praktiske forhold.

Ifølge aftale om udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan vil følgende indsatsområder for Kassebølle Friskole være gældende for kommende skoleår 2022/2023:

• Fortsat udvikling af skolens undervisningsstruktur. Fokus på at skabe rum til udvikling af nye undervisningsformer, fag (som madkundskab, rugekasse og kor/debat) og fleksibelt skema. At eksperimentere med læringsrummet, så vi inddrager det virkelige liv både i naturen (højbede, bi-gård, høns og virksomhedsbesøg) kulturen (huskunstner-ordning, besøg af musikere mm og æstetisk på skolen) og området omkring os. Vi udvikler på vores støtteteam, der kommer dette skoleår 2 nye støttelærere, så en del skal overføres og skrives ned. Dette skal gerne give elever, forældre og personale mere tryghed, omkring de tiltag vi laver til elever med særlige behov.

• Der skal arbejdes med holddannelse på tværs af klasser (store/små venner). Der skal arbejdes med forskellige undervisningsformer og klassetrivsel. Klassedage mm. Vi arbejder med samlæsning af klasser, der skifter fra år til år for at fremme fællesskab på tværs.

• Udvikling af organisationen. Fokus på at sikre den pædagogiske og fag-faglige udviklingsproces. Der skal arbejdes på at sikre, at alle vores pædagogiske og faglige ressourcer er i spil. Vi samarbejder med kompetencesekretariatet om at udvikle et grafisk overblik over vores organisation og kompetence-udviklingsområder. Vi har fra 2022 – 2025 særlig fokus på vores faglighed, som 1 af vores 4 kerneområder. Faglighed i både vores pædagogik, didaktik og fag-faglighed.

• Udvikling af vores pædagogiske grundlag og udvikling omkring Sommerfuglen. At arbejde på den røde tråd i vores pædagogiske praksis i både skole og børnehus. At få en god praksis i hverdagen i Sommerfuglen, som en naturlig del også af vores skoleliv.

Rammeaftale:
Til dette formål afsættes følgende til fælles indsatsområder for hele personalegruppen: (dette er gældende for skoleåret 2022/2025)

 

Vi følger en refleksiongruppe på UCL omkring – Den meningsfulde skole. (Det er primært Dorte og Bitten) Hvordan tilrettelægger vi undervisning, så det giver mest mulig mening og sammenhæng for eleverne. Hele personalet deltog i den indledende workshop på en evalueringsdag i juni 2022. Dorte og Bitten ser, om det kan give noget godt input til planlægning af årets gang tværfagligt eller andet. 

Kompetenceudviklingsplan – vi sætter spot på vores organisation og overblik over, hvor der sker kompetenceudvikling og hvordan. Dorte og Bitten deltager i et udviklingsforløb i samarbejde med kompetencesekretariatet og skolenetværk. Vi er igang med at udvikle et grafisk overblik over vores organisations kompetenceudvikling. 

Vi har tradition for at søge huskunstnerordningen og denne gang – har vi fokus på teater/design. Kassebølle Friskole er en kreativ friskole med en kreativ profil og det skal styrkes. Vi søger i samarbejde med Peter Rafn Dahm Statens kunstfond og penge til at forløb med ham  – primært for udskolingen. Projektet hedder “Skolen som spejl – syn og sansninger” Et teaterprojekt der fysisk, materielt og sanseligt – reflekterer over, hvem, hvad og hvor vi på Kassebølle er i verden anno 2022 – 145 år gammel.

Vi har søgt Friluftsrådet om midler til at højne vores grønne profil og muligheder i forbindelse med udeliv, udendørs madværksted og friluftsliv. Vi har desuden etableret ny Bålhytte, Udekøkken er ved at blive etableret og Workshop med Havsmag om brug af stranden, havsafari + Indkøb af klassesæt waders og undervandslygter.

Udarbejdelse af en farlig samlet evaluering af skolen undervisningstilbud. Det skal vi arbejde med på pædagogisk dag i nov. Morten, Dorte og Bitten deltager i Friskoleforeningens kurser på området.

Vi begynder et supervisionsforløb med både intern og ekstern supervision, som metode til at højne vores læringsmiljø og til kompetenceudvikling. Primært her er pædagogik og didaktik, det kan også være fag-fagligt. Vi har desuden kollegial vejledning med uddannet vejleder og observation i makkerpar. 

Supervision sker både i Sommerfuglen og Friskole.

Følgende afsættes til personlig kompetenceudvikling 2022/2025 :
Med udgangspunkt i skolens aktuelle hverdag, er fokus i år rettet mod kerneværdien faglighed. Vi vil arbejde på den røde tråd, fra vores værdigrundlag til vores hverdag omkring faglighed.

I næste skoleår kommer der prøver i valgfagene; Billedkunst, Håndværk/Design og Musik. Der vil blive afsat midler til at faglærerne kan opkvalificeres i disse nye prøver. Der vil løbende blive sendt lærere på ordblindekursus. Målet er at faglighed omkring også understøttende undervisning med elever, der har disse udfordringer.

Vi arbejder med at udvikle GRUS – gruppeudviklingssamtaler + MUS og vurderer her, hvad lærerne mangler af kompetencer. Dorte laver et overblik over skolens samle kompetence-grundlag og der ud fra vurderer vi styrker og mangler.