Fagbeskrivelser for Kassebølle Friskole

Fagbeskrivelser skoleåret 2019-2020

Fagbeskrivelse: Oplysning og dannelse (4. – 5. kl)
Faget Oplysning og Dannelse har fokus på elevernes forståelse for friskolehistorie, med afsæt i Kassebølle Friskoles egen historie, samt forståelsen for de mange begreber og historiske sammenhænge, der har præget – og stadig præger, de frie skolers udvikling. Faget har desuden fokus på hele grundforståelsen for de Grundtvig-Koldske friskolers værdi- og tankegrundlag (på en praktisk og historisk-poetisk måde)

Formål: Undervisningen har til formål, at oplive eleverne til en tilværelse i og med, de frie skolers væsen. Undervisningen har desuden til formål at sikre, at eleverne færdes hjemmevant i de Grundvigdianske og Koldske begrebsverdener samt opnår en forståelse og nysgerrighed for verden, historie, etik og eksistens.  

Fagbeskrivelse: Debat/kor (6. – 9. kl)
I faget Debat er hensigten, at elever ikke bare lærer om demokrati, men udøver det. Det betyder, at det er elever, der er ordstyrer, referent og navneopråder. Punkterne kan opstilles af alle både elever og voksne. Punkterne kan videreføres til både personalemøde og bestyrelsesmøde. Der er mulighed for at søge om penge til forskellige almennyttige formål.
I faget Kor synger vi forskellige genre og eleverne synger i forskellige stemmer. Vi arbejder med talekor, mindre satser, hørelære og generelt harmoniseringer. Koret skal også kunne optræde til forskellige arrangementer.   

Formål: Vi ønsker med dette fag at give eleverne mod på og lyst til at deltage aktivt i de udfordringer, de stilles overfor i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne meninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger. 

Fagbeskrivelse: Boldspil – Valgfag (6. -9. kl)
Faget har fokus på teknisk og taktisk egenfærdighed i de valgte boldspil, men også på generelle begreber i forhold til boldspil. Faget vil ligeledes have fokus på boldspil i et formidlingsmæssigt perspektiv, således at eleven kan konstruere spil og øvelser til forskellige målgrupper, der rammer både de specifikke boldspilsdiscipliner og de generelle elementer ved boldspil.

Formål: Undervisningen i faget Bold har til formål at øge elevernes generelle forståelse for boldspil, herunder både tekniske og taktiske dimensioner af de berørte boldspil.

Fagbeskrivelse: Tons & Tummel – Valgfag (6. – 9. kl)
Faget har fokus på motorisk udvikling, anatomisk grundforståelse samt fysisk styrke og udholdenhed. Faget vil ligeledes have fokus på formidling og grundbegreber indenfor samarbejdsøvelser og derved give eleverne mulighed for at vise initiativ og sætte dem i stand til at varetage teambuildingøvelser i mindre sammenhænge.

Formål: Undervisningen i faget Tons & Tummel har til formål at øge elevernes generelle bevidsthed om egen krop, dens opbygning, formåen og udviklingspotentialer. Ligeledes har undervisningen til formål, at sætte eleverne i stand til at træde frem for andre og varetage let krævende forløb ifm samarbejdsøvelser og lignende. 

Fagbeskrivelse: Teater valgfag (6. – 9.kl)
Faget har fokus på forskellige genre indenfor teater og vi laver grundtræning fx koncentrationsøvelser, stemme, kropsbevidsthed, karakteropbygning, statusarbejde m.m. Konkrete emner og genre er monologer og fortælling, fysisk-ekspressivt teater, improvisation og teatersport, absurde teater med udvalgte scener, montageformen, gadeteater eller børneteater. Vi skal arbejde med vores forestillings- og samarbejdsevne, fantasi, kreativitet og kroppen i forskellige øvelser. Alles ideer kommer i spil og vi vil afprøve og optræde med flere forskellige slags teater, samt følge skabelsesprocessen fra ide til færdig forestilling. Undervisningen vil også have meget fokus på det sociale og personlige aspekt. Vi arbejder med, at få mod til at stå frem og turde mere generelt. 

Formål: At øge elevernes viden og kunnen i forhold til teater. At de bliver mere bevidste kropsligt, samarbejdsmæssigt og personligt i forhold til de udfordringer de møder via teater undervisningen. Alle elever har fået indblik og erfaring med at gennemføre og sætte en forestilling op. 

Fagbeskrivelse: Fortælling (primært indskoling, men også til morgensang og andet)
Formålet med undervisningen i fortælling er, at eleverne opnår indsigt i bøgernes og fortællingens univers. Gennem fortælling, oplæsning og samtale møder eleverne de fortællinger og de forskellige genrer indenfor litteraturen, der har betydning for os som mennesker i et sprogligt, kulturelt og historisk fællesskab. Fortællingen kan desuden tage udgangspunkt i oplevelser eller i fantasien. Fortællingen betragtes som et oplevelses- og dannelsesfag, der giver eleverne kendskab til det historisk-poetiske, til litteraturens og myternes livstydende budskaber; den del af menneskelivet, der ikke kan måles og vejes. Det er ligeledes et vigtigt formål, at eleverne oplever det forpligtende samvær, der knytter sig til det at lytte og at være fælles om fortællingen.

Vi har på Kassebølle friskole valgt at integrere både faget historie, og faget religion i fortællingen – dog er begge fag udspecificeret på skemaerne på alle klassetrin fra 4. klasse, ikke mindst set i lyset af at begge fag nu er prøvefag til afgangsprøven efter 9. klasse

Målet med fortællingen overordnet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

  •  at lytte til fortællinger og oplæsninger med opmærksomhed
  •  at indleve sig i fortællingens univers
  •  at genkende forskellige genrer indenfor litteraturen
  •  at genkende forskellige forfattere
  •  at finde glæden ved at fordybe sig i fortællingens og litteraturens verden
  • at forstå og forholde sig til deres nutid, fortid og fremtid gennem fortællingerne, og på denne måde finde rod hvorfra de kommer.
  • Fortælling hviler på et grundtvig/koldsk værdigrundlag, hvor almen dannelse,
    livsoplysning og ikke mindst fortælling og det levende ord er vigtige grundpiller

VI vil gerne dyrke den grundtvig/koldske fortælletradition og gøre denne nærværende hos eleverne, da vi ønsker at:
 At træne eleverne i at lytte til fortællinger
 At træne eleverne i selv at fortælle
 Læsning af skøn- eller faglitteratur
 Læreren fortæller og læser højt
 Eleverne skiftes til at fortælle
 Fortællecirkler
 Improvisation
 Traditioner
 Begivenheder
 Årets gang
 Historiske emner
 Sagn, myter og eventyr
 Rim og remser
 Kendte mennesker
 Naturfænomener
 Nordisk mytologi

Fortælling bruges som udtryksform i forbindelse med undervisningen i andre fag.