Håndarbejde

Undervisningsplan for håndarbejde  – en del af Krea

På Kassebølle Friskole lægger vi vægt på at integrere faget håndarbejde i de perioder, hvor vi har emne- og fordybelsesuger, samt ikke mindst på projektdagene og i Krea, som dækker over sløjd, billedkunst og håndarbejde. Det betyder, at vi især lægger vægt på at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der knytter sig til den skabende og håndværksmæssige fremstilling, hvor disse kan integreres i fordybelsesforløb. Derved sætter vi fokus på at eleverne udvikler færdighed i at fremstille produkter af æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi, som det fremgår af formålet for faget.

Dette arbejde påbegyndes i 1. klasse, og der arbejdes med krea på alle klassetrin på Kassebølle friskole. Alle aktiviteter er selvfølgelig tilpasset elevernes udviklingstrin.

I skoleåret 2013/14 arbejdes der med følgende forløb hvori faget håndarbejde tilgodeses:

1. Modeshow med tøj af skrald

Formålet med forløbet er at:
– Eleverne får mulighed for at arbejde med fantasi, fordybelse med de utraditionelle med fokus på miljø og ressourcebevidsthed, jf formålet for håndarbejde
– Dermed bliver eleverne i stand til at udtrykke stemninger og holdninger.
– Herunder arbejde eleverne med designprocesser, hvorved de dygtiggør sig inden for designprocessernes delfaser, som at overskue, planlægge og gennemføre arbejdsprocessen samt beskrive og evaluere designproces og produkt
– Vi sætter fokus på at eleverne gør brug af utraditionelle materialer

2. Billedtæppe med tryk/filtning fra andre lande eller inspiration fra litteratur

Formålet med forløbet er at:
– Eleverne arbejde med kunst/kulturhistoriske og samfundsmæssige aspekter. Her inddrages blandt andet modens historie jf læseplan for faget håndarbejde.
– Hermed tilgodeses kravet om at eleverne arbejde med farvernes indbyrdes påvirkning og afprøvning af farvevalgets betydning for det personlige udtryk ved inspiration i primitiv kunst og kultur.
– Herunder arbejdes med forskellige trykteknikker samt maling på stof, og teknikker til efterbehandling. Efterfølgende arbejdes med montering og udstilling.
– Vi sætter fokus på at eleverne i arbejdet med billedfremstilling eksperimenterer med forskellige materialer, og sætter disse sammen på nye måder.
– Her arbejdes med filtning af episoder fra en fælles læst bog som sættes sammen til et stort tæppe.
– Arbejdet med uld giver eleverne viden om uldens egenskaber og behandling. De stifter bekendtskab med at klippe, nålefilte og efterbehandle filten. I dette forløb arbejder eleverne både individuelt og fælles.

3. Teaterperiode (forekommer hvert år)

Formålet med forløbet er at:

– Eleverne gennem kostumer, dragter, rekvisitter oplever sig som værende skabende i samarbejde og fællesskab. Således som det fremgår af læseplan for håndarbejde.
– I et forløb med dukketeater arbejdes med personkarakteristik, idet dukkerne udtrykker hver sin personlighed. Her udfordres eleverne til at bruge forskellige materialer, farver og teknikker.
– Eleverne arbejder med tekstilerne – stoffet – der kan hænge, omslutte draperes, strækkes og formes efter rum og person. Når man arbejder med dette er eleverne ikke længere forbundet af kravet om funktionalitet, men kan lade sig styre af fantasien.

Teaterperioden gentages hvert år, og er et koncentreret forløb på 4 uger.

Ved disse tre forløb sætter vi dette skoleår fokus på at eleverne opnår kendskab til:
– Indsigt i naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets udformning, anvendelse og fremstilling af tekstiler
– Iagttage, vurdere og diskutere genstandes betydning som kommunikationsmiddel, der udtrykker stemninger, signalerer holdninger og normer
– Opnå forståelse for, hvordan forskellige samfunds beherskelse af håndværk og skabertrang har sat sig spor i historien og påvirker vores dagligdag og vores fremtid
– Undersøge materialers oprindelse, diskutere og vælge materialer ud fra etiske overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed
– Vælge fremgangsmåder i fremstillingsprocessen, der minimerer miljøbelastningen
– Fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder
– Præsentere og formidler egne produkter, fx gennem udstillinger på eller uden for skolen, ved teaterforestillinger, på hjemmesider eller andet.

Historien og håndarbejde…
Indenfor de 5 år eleverne går i indskoling og på mellemtrin, vil de komme igennem mindst to større historiske forløb, fx vikingetid og middelalder, hvor håndarbejdsfaget integreres.

Formålet med disse forløb er:
Gennem skabende håndværksmæssigt arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og nutidig materiel kultur, idet de fremstiller forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder jf. mål for håndarbejde