Skole – hjem samarbejdet

Januar 2018

 

Kassebølle Friskole prioriterer samarbejdet mellem hjem og skole meget højt, ikke mindst for på bedst mulige måde at kunne fremme elevernes alsidige udvikling. Derfor er der i løbet af året rigtigt mange muligheder for forældrene til at byde ind, gå i dialog og ikke mindst deltage i arbejdet omkring deres børn.

Klasseforældremøder; hvor årets undervisningsindhold i de enkelte fag præsenteres for forældrene. Desuden drøftes klassens sociale forhold samt de fælles klassearrangementer, der skal være i det kommende skoleår. Forælde og elevers ideer og ønsker medtages i beslutningerne.

Forældresamtaler; mindst en gang årligt, hvor det enkelte barns faglige og sociale udvikling diskuteres. Skole – hjemsamarbejde, hjemmearbejde og emner af mere generel karakter drøftes ligeledes. Udover forældrene deltager klasselæreren, matematiklæreren, anden hovedfagslærer og evt. andre lærere, hvis det ønskes.Disse samtaler er ikke formaliseret, men indeholder som regel følgende punkter: Elevens faglige udvikling i de forskellige fag, lektier, personlig trivsel, trivsel i klassen, deltagelse i skolens- og klassens fællesskab med mere.

Fællesspisning. Klassernes forældre og lærere arrangerer gerne uformelle fællesspisninger, hvor temaet er hygge og samvær uden egentlig fastlagt dagsorden. Der bliver også inviteret til fællesspisninger for alle.

”Stort” forældremøde; en gang årligt. Det er i dette forum, man som forældre får mulighed for at diskutere – og tage stilling til emner og spørgsmål af mere generel karakter, der vedrører hele skolen og SFO. Mødet har ikke besluttende myndighed, men forslag, der bringes op på mødet vil efterfølgende blive behandlet i bestyrelse og lærergruppe. Som indledning til drøftelse af de generelle temaer, er der som regel et oplæg eller et foredrag.

Fælles arrangementer: I den Grundtvig-Koldske skoletradition værdsættes fælles oplevelser, som en del af elevens alsidige og personlige udvikling højt. Dette kommer blandt andet til udtryk ved de mange fælles arrangementer vi har i løbet af skoleåret på Kassebølle Friskole, eksempelvis  Store legedag, arbejdsdage, julearrangement, loppemarkeder, sommerfest og skoleafslutning.

De overordnede rammer for fællesarrangementerne lægges som oftest af skolens ansatte, ofte med inputs fra interessegrupper som støtteforeningen, de lokale idrætsforeninger, spejderne og mange flere,  men indhold og undervisningsproces skabes i samarbejde mellem lærere og elever.

Fælles lejrskoler for hele skolen har været en væsentlig tradition for Kassebølle Friskole. Det overordnede indhold og valg af lejrskolens fysiske placering foretages af lærerne, men eleverne har et stort ansvar i forhold til planlægning af fælles faglige- og sociale aktiviteter.

Den fælles lejrskole har været stillet lidt i bero, men er blevet taget op igen. Vi har i dette skoleår (2017-2018) været på Als på skoleskift og vil forsøge at lave fælles tur med 3 års mellemrum, så alle elever på Kassebølle når 2-3 fælles ture.

Vi har fra skoleåret 2016/2017 genoptaget studietur for afgangsklassen. En tur der planlægges af klassens elever og lærere. I 2016/17 gik turen til Budapest og i 2017/18 går turen til Dublin

Emneuger; der er mindst to fastlagte emneuger årligt, hvor eleverne arbejder med det samme overordnende emne på tværs af klasserne. Der arbejdes både fagligt og kreativt, og de valgte emner belyses tværfagligt. Formålet med emneugerne er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i et fælles emne, at de arbejder selvstændigt inden for forskellige undervisningsformer og udtryksmidler, samt at det sociale fællesskab styrkes.

” At rejse er at leve..” H.C. Andersen