Evaluering

Evaluering på Kassebølle friskole foregår ud fra nedenstående:

P.t. er der ikke gennemført en egentlig evaluering, men arbejdet med at tilvejebringe en evalueringsmodel er godt i gang.
Evalueringen er vigtig for at kunne dokumentere effekten af de igangsatte tiltag. Det er derfor vigtigt på kort sigt at få etableret en evalueringskultur, der understøtter nedenstående. Evaluering er derfor en af skolens fokuspunkter for skoleåret 2013/2014

Tilbagevendende evalueringsprojekter :
Trin 1: Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan

 • På et fælles lærermøde i december evalueres skolens samlede undervisning. På baggrund af evalueringen udarbejdes der en opfølgningsplan, og der foretages justeringer, hvor det evt. er påkrævet.
 • Evalueringen foretages med udgangspunkt i skolens undervisningsplaner samt ide’- og værdigrundlag, der tilsammen udgør det dannelsessyn, skolen vedkender sig.
 • Evalueringen baseres på dialog blandt lærere og øvrigt pædagogisk personale. Resultatet af evalueringen drøftes med bestyrelsen på ordinære bestyrelsesmøder, hvorefter det lægges ud på skolens hjemmeside.
 • På et årligt fælles forældremøde sættes der fokus på et eller flere pædagogiske og dannelsesmæssige områder med det formål, at forældrenes holdninger kan indgå som inspiration til fremtidig skoleudvikling.

Trin 2: Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen jf. § 1b stk. 2

På Kassebølle Friskole evalueres den enkelte elevs udbytte af undervisningen i et nært samarbejde mellem hjem og skole.

 • Forældresamtaler
  Forældresamtalerne danner grundlag for vurdering og evaluering af barnets faglige – sociale – og personlige udvikling og samtalerne prioriteres højt i forhold til skolens kultur, hvor det nære samarbejde mellem hjem og skole er en væsentlig del af skolens værdigrundlag. Samtalen danner baggrund for fælles tiltag, der fremover støtter barnets udvikling på de tre hovedpunkter. Der aftales opfølgende evaluering efter behov.
 • Elevsamtaler
  Formålet med elevsamtalerne er at sætte fokus på det enkelte barns personlige og sociale trivsel både i skole – og familiemæssige sammenhænge. Elevsamtalerne danner baggrund for udarbejdelse af fremtidige målsætninger på det personlige, sociale og faglige plan og evaluering af de aftalte målsætninger foretages ved hjælp af samtale mellem lærere og elev med jævne mellemrum.
 • Forældremøder
  Forældremøderne er det forum, der er medvirkende til at skabe et godt klasse – og skolemiljø samt evaluering af ovennævnte. Forældrene inddrages helt naturligt i de beslutninger, der har betydning for klassens trivsel og arrangementer, der kan fremme fællesskabet både blandt elever, forældre og lærere.
 • Det daglige skole/hjem samarbejde
  Med baggrund i skolens værdigrundlag er det nære og tillidsfulde samarbejde mellem hjem og skole af stor betydning for evaluering af det enkelte barns sociale og personlige trivsel samt indlæring. I praksis betyder det, at lærere og forældre helt naturligt kontakter hinanden efter behov, og aftaler målsætning, handleplaner og opfølgning for det fremtidige samarbejde, men også med respekt for privatliv og at man lader sagens vigtighed afgøre frekvensen af henvendelser.
 • Diagnostiske prøver og tests
  For at sikre at eleverne får det optimale udbytte af undervisningen, foretager skolen diagnostiske tests, når der skønnes behov for det. Dette sker ofte i samarbejde med PPR. I den daglige undervisning suppleres den dialogbaserede evaluering med skriftlige tests og evalueringsinterviews, der primært baseres på forståelse af det gennemgåede stof.

Trin 3: Udviklingsarbejde på Kassebølle Friskole

Det er tradition for at sætte fokus på udvikling af et eller flere af skolens pædagogiske tiltag med baggrund i skolens værdigrundlag. I skoleåret 2013/2014 er følgende områder valgt:

 • Morgensang
  På Kassebølle Friskole er der fælles morgensang med Fadervor, hver dag. Formålet med morgensang er at styrke fællesskabet blandt elever og ansatte samt give eleverne kendskab til den mangfoldighed af sange og salmer, der findes og stadigvæk udgives med henblik på videreførelse af vores kulturelle og historiske sangtradition. Bønnen, Fadervor, giver eleverne mulighed for at udtrykke taknemmelighed og håb for en god dag og for livet, men skaber tillige med et rum for stilhed og eftertanke. Udover ovennævnte er der i forbindelse med morgensangen fælles elev– eller læreraktiviteter til gavn for et mangfoldigt fællesskab. For at fastholde og videreudvikle ovennævnte formål vil skolen i indeværende skoleår evaluere status for morgensangen, som den fungerer nu med henblik på at opsætte mål for udvikling af traditionen.
 • Fra værdi til hverdag – den røde tråd
  Ofte glemmer man at arbejde fra værdigrundlaget og ned i det daglige arbejde. Da værdigrundlaget er det vi bygger vores skole på, har vi derfor i år sat fokus på den røde tråd – hvem er vi, hvad vil vi, hvad kan vi og hvad kan vi forbedre.
 • Hvilken udvikling sker der af vores praksis og vores værdier, hvis disse sættes til evaluerende drøftelse blandt alle relevante interessenter?
  Som antydet, er omdrejningspunktet at styrke fælles rådslagning, overvejelse og refleksion. Vi mener at denne model er interessant for vores skole, idet vi ser dialogen som en væsentlig faktor for evalueringen