Evaluering og UMV

Evaluering og UMV

Først er der en beskrivelse af evaluering på Kassebølle Friskole, derefter
en beskrivelse af Kassebølles undervisnings-miljø-vurdering.
Skoleåret 2022-2023.

Evaluering på Kassebølle friskole foregår ud fra nedenstående:

På Kassebølle sætter vi os løbende mål ud fra forskellige passus fra værdigrundlaget og vores kerneværdier: Tryghed, Glæde, Faglighed og Kreativitet.
Evalueringen er vigtig for at kunne dokumentere effekten af de igangsatte tiltag. Det er derfor vigtigt også at have for øje, hvilken evalueringskultur, der understøtter nedenstående. Dette vil være forskelligt fra år til år.

Skolens evaluering er et samarbejde mellem bestyrelsen, ledelsen og skolens personale. Elever og forældre inddrages, hvor det giver mening.

Kassebølles Evalueringskultur:
Trin 1: Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.

 • Evalueringen foretages med udgangspunkt i skolens undervisningsplaner samt ide’- og værdigrundlag, der tilsammen udgør det dannelsessyn, skolen vedkender sig.
 • Evalueringen baseres på dialog blandt lærere og øvrigt pædagogisk personale. Resultatet af evalueringen drøftes med bestyrelsen på ordinære bestyrelsesmøder, hvorefter det lægges ud på skolens hjemmeside.
 • På forældremøde sættes der fokus på et eller flere pædagogiske og dannelsesmæssige områder med det formål, at forældrenes holdninger kan indgå som inspiration til fremtidig skoleudvikling.

Trin 2: Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen jf. § 1b stk. 2

På Kassebølle Friskole evalueres den enkelte elevs udbytte af undervisningen i et nært samarbejde mellem hjem og skole.

 • Forældresamtaler
  Forældresamtalerne danner grundlag for vurdering og evaluering af barnets faglige – sociale – og personlige udvikling og samtalerne prioriteres højt i forhold til skolens kultur, hvor det nære samarbejde mellem hjem og skole er en væsentlig del af skolens værdigrundlag. Samtalen danner baggrund for fælles tiltag, der fremover støtter barnets udvikling på de tre hovedpunkter. Der aftales opfølgende evaluering efter behov.
 • Elevsamtaler
  Formålet med elevsamtalerne er at sætte fokus på det enkelte barns personlige og sociale trivsel både i skole – og familiemæssige sammenhænge. Elevsamtalerne danner baggrund for udarbejdelse af fremtidige målsætninger på det personlige, sociale og faglige plan og evaluering af de aftalte målsætninger foretages ved hjælp af samtale mellem lærere og elev med jævne mellemrum.
 • Vi benytter også elevsamtaler eller spørgeskemaer i forbindelse med vores UMV.
 • Forældremøder
  Forældremøderne er det forum, der er medvirkende til at skabe et godt klasse – og skolemiljø samt evaluering af ovennævnte. Forældrene inddrages helt naturligt i de beslutninger, der har betydning for klassens trivsel og arrangementer, der kan fremme fællesskabet både blandt elever, forældre og lærere. Se videre skole/hjem samarbejde ang formålsdebatmøde med mere.
 • Det daglige skole/hjem samarbejde
  Med baggrund i skolens værdigrundlag er det nære og tillidsfulde samarbejde mellem hjem og skole af stor betydning for evaluering af det enkelte barns sociale og personlige trivsel samt indlæring. I praksis betyder det, at lærere og forældre helt naturligt kontakter hinanden efter behov, og aftaler målsætning, handleplaner og opfølgning for det fremtidige samarbejde, men også med respekt for privatliv og at man lader sagens vigtighed afgøre frekvensen af henvendelser.
 • Diagnostiske prøver og tests
  For at sikre at eleverne får det optimale udbytte af undervisningen, foretager skolen diagnostiske tests, når der skønnes behov for det. Dette sker i samarbejde med PPR. I den daglige undervisning suppleres den dialogbaserede evaluering med skriftlige tests og evalueringsinterviews, der primært baseres på forståelse af det gennemgåede stof.

Trin 3: Udviklingsarbejde på Kassebølle Friskole skoleåret 2022/2023

Det er tradition for at sætte fokus på udvikling af et eller flere af skolens pædagogiske tiltag med baggrund i skolens værdigrundlag. I skoleåret 2022/2023 er følgende område valgt ud fra vores 4 kerne værdier. Tryghed, Glæde, Kreativitet og Fagligehed.

Vi har de sidste 2 – 3 år haft Tryghed som fokusområde, da det er grundlaget for al læring. Da vi evaluerede, besluttede vi at beholde følgende tiltag.
 • Vi vælger at sætte fokus på klassetrivsel 
  • Konkrete mål: Tryghed omkring spisesituationen, fællesskabet i klassen, samt relation mellem elev og lærer. Vi har besluttet, at den lærer der har undervisning op til middagspausen, bliver siddende i klassen og spiser med klassen. Læreren kan hyggesnakke, læse historier, hjælpe klassen til at skabe en hyggelig kultur i pausen mm
 • Dagens lærer er rundt blandt elever i pauserne. I pauserne bruger vi ikke skærme. Vi ønsker, at eleverne er sammen og bruger hinanden. Lærerens primær formål er at skabe tryghed og hygge om elever.
 • Vores UMV (Undervisningsmiljøvurdering) vil blive brugt til at give os nyttig viden om dette. Vi har besluttet at lave en hvert skoleår. (Kravet er hvert 3. år)
  • Vi har haft Psykinfo ude at holde oplæg om trivsel og skolevægring.

 • Klassedøgn i begyndelsen af skoleåret med klasseovernatning og det tætte samarbejde med forældre omkring det er vigtigt. Der kan være nye samlæsninger i det nye skoleår, samt nye lærere.

 • Pædagogiske dage i skoleåret 2020 – 2022  havde vi fokus på teori og praksis omkring klasseledelse. Disse dage blev organiseret af skolekonsulent Søs Rask også med udgangspunkt i hendes bog, som alle lærere har fået. 
  • Mere bevidst om klasseledelse og har fået nogle redskaber. bla. til at få ro, bedre læringsmiljø og styring af klasserummet.

 • Samarbejde i teams omkring klassetrivsel og elever. 

Vi har indført fagene debat i udskolingen og rugekasse i indskolingen. Det fordrer til, at eleverne får mulighed for og øvelse i at tage initiativ, sige deres mening og lytte til andres.
“Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne meninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger.” – uddrag fra værdigrundlaget

 • Vi kan stort fokus på store/små skolevenner (venskabsklasser). Det er en tradition på vores skole, at der er stor sammenhængskraft på tværs af klassetrin. Vi har også samlæste klasser. Sommerfuglen er ligeledes med i denne ordning.

Skolevenner sidder i perioder sammen til morgensang. Følges til kirke til juleafslutningen. Læsemakkere, samt på temadage.

 • Vi har indført kollegial vejledning for at skabe et fælles læring også i vores arbejdsmiljø. Dette skulle gerne også forplante sig til eleverne.
Vi vælger, at sætte fokus på Faglighed i skoleåret 2022 – 2025. Foreløbig åbner vi begrebet op – faglighed i forhold til pædagogik, didaktik og fag-faglighed. 

Vi arbejder med en løbende workshop ved UCL, det er primært Dorte og Bitten – Den meningsfulde skole. 

Kompetenceudviklingsplan – vi sætter spot på vores organisation og overblik over, hvor der sker kompetenceudvikling og hvordan i samarbejde med kompetencesekretariatet og skolenetværk.

Vi har tradition for at søge huskunstnerordningen og denne gang – har vi fokus på teater/design. 

Vi har søgt Friluftsrådet om midler til at højne vores profil og muligheder omkring udeliv og friluftsliv. Ny Bålhytte, Udekøkken er ved at blive etableret og Workshop med Havsmag om brug af stranden, havsafari + Indkøb af waders og undervandslygter.

Arbejde med evaluering af skolens undervisningstilbud. Dette arbejdes med på pæd dage.

Vi laver fagudvalgsmøder og teamsamarbejde – begynder og GRUS på dem. Vores faglig niveau rent karaktermæssigt ligger over landsgennemsnittet, så det ser fint ud. Det er vejen derhen, vi er interesseret i at udvikle på. 

Supervisionsforløb til at højne vores læringsmiljø og til kompetenceudvikling i Sommerfuglen og Friskole skoleåret 2022 – 2023

Sommerfuglen arbejder med integrering af læringsplaner og pædagogisk i den daglige praksis fx spise-situationer, indkøring i vuggestue og afspændingstund i børnehaven med mere. 

Kassebølles undervisnings-miljø-vurdering. UMV 2022

Der er fire faser i en undervisningsmiljøvurderingen:

 • Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske  undervisningsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af kortlægningen
 • Udarbejdelse af en handlingsplan for hvordan I vil forbedre undervisningsmiljøet
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Handleplanerne bliver løbende gennemgået på personalemøderne evalueret og videreudviklet i løbet af skoleåret.

Resultat fra foråret 2022

 

Vi har taget de resultater ud, der særligt vakte opsigt og som vi vil handle på i det kommende skoleår. Øvrige svar ser fine ud. Der er generelt stor tilfredshed.

Tryghed:
Er du glad og tryg for at gå i skole?  70% svarer ofte og tit + eleverne er mest glade og trygge for deres klasser.
Handleplan:
Det er vigtigt, at vi fortsat efter corona arbejder med venskabsklasser, morgensang, temadage og emner, hvor vi blander eleverne på tværs og de igen føler tryghed ved skolen som helhed.

Faglighed: 
Bliver du forstyrret i undervisningen, så det er svært at lære noget?
50% svarer ja til dette og det er for meget.
Handleplan: 
Vi arbejder fortsat med klasseledelse og elevens egenindsigt, samt evaluere løbende med eleverne på dette område. Vi arbejder desuden med det i vores team-samarbejde og involverer vores forældrene. 

Vi vil også i højere grad arbejde med elevernes egen indsigt i deres egenlæring,  læringsstrategier og medansvar. Hvordan lærer de bedste alene og i samarbejde med videre.

Eleverne oplever undervisningen meget varieret 80 %
40 % af vores elever siger deres mening, hvis de er utilfredse.

Vi vil i foråret 2023 lave den næste UMV.