Evaluering

Evaluering på Kassebølle friskole foregår ud fra nedenstående:

På Kassebølle sætter vi os løbende mål ud fra forskellige passus fra værdigrundlaget og vores kerneværdier: Tryghed, Glæde, Faglighed og Kreativitet.
Evalueringen er vigtig for at kunne dokumentere effekten af de igangsatte tiltag. Det er derfor vigtigt også at have for øje, hvilken evalueringskultur, der understøtter nedenstående. Dette vil være forskelligt fra år til år.

Skolens selv-evaluering er et samarbejde mellem bestyrelsen, ledelsen og skolens personale. Elever og forældre inddrages, hvor det giver mening.

Kassebølles Evalueringsprojekter:
Trin 1: Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.

 • Evalueringen foretages med udgangspunkt i skolens undervisningsplaner samt ide’- og værdigrundlag, der tilsammen udgør det dannelsessyn, skolen vedkender sig.
 • Evalueringen baseres på dialog blandt lærere og øvrigt pædagogisk personale. Resultatet af evalueringen drøftes med bestyrelsen på ordinære bestyrelsesmøder, hvorefter det lægges ud på skolens hjemmeside.
 • På forældremøde sættes der fokus på et eller flere pædagogiske og dannelsesmæssige områder med det formål, at forældrenes holdninger kan indgå som inspiration til fremtidig skoleudvikling.

Trin 2: Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen jf. § 1b stk. 2

På Kassebølle Friskole evalueres den enkelte elevs udbytte af undervisningen i et nært samarbejde mellem hjem og skole.

 • Forældresamtaler
  Forældresamtalerne danner grundlag for vurdering og evaluering af barnets faglige – sociale – og personlige udvikling og samtalerne prioriteres højt i forhold til skolens kultur, hvor det nære samarbejde mellem hjem og skole er en væsentlig del af skolens værdigrundlag. Samtalen danner baggrund for fælles tiltag, der fremover støtter barnets udvikling på de tre hovedpunkter. Der aftales opfølgende evaluering efter behov.
 • Elevsamtaler
  Formålet med elevsamtalerne er at sætte fokus på det enkelte barns personlige og sociale trivsel både i skole – og familiemæssige sammenhænge. Elevsamtalerne danner baggrund for udarbejdelse af fremtidige målsætninger på det personlige, sociale og faglige plan og evaluering af de aftalte målsætninger foretages ved hjælp af samtale mellem lærere og elev med jævne mellemrum.
 • Vi benytter også elevsamtaler eller spørgeskemaer i forbindelse med vores UMV.
 • Forældremøder
  Forældremøderne er det forum, der er medvirkende til at skabe et godt klasse – og skolemiljø samt evaluering af ovennævnte. Forældrene inddrages helt naturligt i de beslutninger, der har betydning for klassens trivsel og arrangementer, der kan fremme fællesskabet både blandt elever, forældre og lærere.
 • Det daglige skole/hjem samarbejde
  Med baggrund i skolens værdigrundlag er det nære og tillidsfulde samarbejde mellem hjem og skole af stor betydning for evaluering af det enkelte barns sociale og personlige trivsel samt indlæring. I praksis betyder det, at lærere og forældre helt naturligt kontakter hinanden efter behov, og aftaler målsætning, handleplaner og opfølgning for det fremtidige samarbejde, men også med respekt for privatliv og at man lader sagens vigtighed afgøre frekvensen af henvendelser.
 • Diagnostiske prøver og tests
  For at sikre at eleverne får det optimale udbytte af undervisningen, foretager skolen diagnostiske tests, når der skønnes behov for det. Dette sker ofte i samarbejde med PPR. I den daglige undervisning suppleres den dialogbaserede evaluering med skriftlige tests og evalueringsinterviews, der primært baseres på forståelse af det gennemgåede stof.

Trin 3: Udviklingsarbejde på Kassebølle Friskole skoleåret 2019/2020

Det er tradition for at sætte fokus på udvikling af et eller flere af skolens pædagogiske tiltag med baggrund i skolens værdigrundlag. I skoleåret 2019/2020 er følgende område valgt ud fra vores 4 kerne værdier. Tryghed, Glæde, Kreativitet og Fagligehed.

Vi vælger, at sætte fokus på Tryghed i skoleåret 2019/20

 • Vi vælger at sætte fokus på klassetrivsel, som noget af det første.

Konkrete mål: Tryghed omkring spisesituationen, fællesskabet i klasse, samt relation mellem elev og lærer. Vi har besluttet, at den lærer der har undervisning op til middagspausen, bliver siddende i klassen og spiser med klassen. Læreren kan hyggesnakke, læse historier, hjælpe klassen til at skabe en hyggelig kultur i pausen mm

 • Vores UMV vil blive brugt til at give os nyttig viden om dette.
 • Fra værdi til hverdag – den røde tråd
  Hvordan ser vi tryghed i hverdagen udmønte sig, det vil vi undersøge.
 • Klassedage i begyndelsen af skoleåret, klasseovernatning og det gode samarbejde med forældre. Vi vil løbende evaluere vores fokus-områder og tilføje nye med samme målsætning om øget tryghed. Vi inddrager elever og forældre i denne proces.
 • Der vil også være løbende workshops fx invitere vi “Frirummet” til at afholde en temadag om den demokratiske samtale og turde stå op for sin holdning.

Vi har i dette skoleår indført faget debat i udskolingen og rugekasse i indskolingen. Det fordre til, at eleverne får mulighed for og øvelse i at tage initiativ, sige deres mening og lytte til andres.
“Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne meninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger.” – uddrag fra værdigrundlaget

 • Vi kan stort fokus på store/små skolevenner. Det er en tradition på vores skole, at der er stor sammenhængskraft på skolen mellem på tværs af klassetrin. Vi har også samlæste klasser.

Skolevenner sidder i perioder sammen til morgensang. Følges til kirke til juleafslutningen. Læsemakkere.

 • Hvilken udvikling sker der af vores praksis og vores værdier, hvis disse sættes til evaluerende drøftelse blandt alle relevante interessenter?
  Som antydet, er omdrejningspunktet at styrke fælles rådslagning, overvejelse og refleksion. Vi mener at denne model er interessant for vores skole, idet vi ser dialogen som en væsentlig faktor for evalueringen