Evaluering og UMV

Evaluering og UMV

Først er der en beskrivelse af evaluering på Kassebølle Friskole, derefter
en beskrivelse af Kassebølles undervisnings-miljø-vurdering.
Skoleåret 2019-2020.

Evaluering på Kassebølle friskole foregår ud fra nedenstående:

På Kassebølle sætter vi os løbende mål ud fra forskellige passus fra værdigrundlaget og vores kerneværdier: Tryghed, Glæde, Faglighed og Kreativitet.
Evalueringen er vigtig for at kunne dokumentere effekten af de igangsatte tiltag. Det er derfor vigtigt også at have for øje, hvilken evalueringskultur, der understøtter nedenstående. Dette vil være forskelligt fra år til år.

Skolens evaluering er et samarbejde mellem bestyrelsen, ledelsen og skolens personale. Elever og forældre inddrages, hvor det giver mening.

Kassebølles Evalueringsprojekter:
Trin 1: Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.

 • Evalueringen foretages med udgangspunkt i skolens undervisningsplaner samt ide’- og værdigrundlag, der tilsammen udgør det dannelsessyn, skolen vedkender sig.
 • Evalueringen baseres på dialog blandt lærere og øvrigt pædagogisk personale. Resultatet af evalueringen drøftes med bestyrelsen på ordinære bestyrelsesmøder, hvorefter det lægges ud på skolens hjemmeside.
 • På forældremøde sættes der fokus på et eller flere pædagogiske og dannelsesmæssige områder med det formål, at forældrenes holdninger kan indgå som inspiration til fremtidig skoleudvikling.

Trin 2: Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen jf. § 1b stk. 2

På Kassebølle Friskole evalueres den enkelte elevs udbytte af undervisningen i et nært samarbejde mellem hjem og skole.

 • Forældresamtaler
  Forældresamtalerne danner grundlag for vurdering og evaluering af barnets faglige – sociale – og personlige udvikling og samtalerne prioriteres højt i forhold til skolens kultur, hvor det nære samarbejde mellem hjem og skole er en væsentlig del af skolens værdigrundlag. Samtalen danner baggrund for fælles tiltag, der fremover støtter barnets udvikling på de tre hovedpunkter. Der aftales opfølgende evaluering efter behov.
 • Elevsamtaler
  Formålet med elevsamtalerne er at sætte fokus på det enkelte barns personlige og sociale trivsel både i skole – og familiemæssige sammenhænge. Elevsamtalerne danner baggrund for udarbejdelse af fremtidige målsætninger på det personlige, sociale og faglige plan og evaluering af de aftalte målsætninger foretages ved hjælp af samtale mellem lærere og elev med jævne mellemrum.
 • Vi benytter også elevsamtaler eller spørgeskemaer i forbindelse med vores UMV.
 • Forældremøder
  Forældremøderne er det forum, der er medvirkende til at skabe et godt klasse – og skolemiljø samt evaluering af ovennævnte. Forældrene inddrages helt naturligt i de beslutninger, der har betydning for klassens trivsel og arrangementer, der kan fremme fællesskabet både blandt elever, forældre og lærere. Se videre skole/hjem samarbejde ang formålsdebatmøde med mere.
 • Det daglige skole/hjem samarbejde
  Med baggrund i skolens værdigrundlag er det nære og tillidsfulde samarbejde mellem hjem og skole af stor betydning for evaluering af det enkelte barns sociale og personlige trivsel samt indlæring. I praksis betyder det, at lærere og forældre helt naturligt kontakter hinanden efter behov, og aftaler målsætning, handleplaner og opfølgning for det fremtidige samarbejde, men også med respekt for privatliv og at man lader sagens vigtighed afgøre frekvensen af henvendelser.
 • Diagnostiske prøver og tests
  For at sikre at eleverne får det optimale udbytte af undervisningen, foretager skolen diagnostiske tests, når der skønnes behov for det. Dette sker i samarbejde med PPR. I den daglige undervisning suppleres den dialogbaserede evaluering med skriftlige tests og evalueringsinterviews, der primært baseres på forståelse af det gennemgåede stof.

Trin 3: Udviklingsarbejde på Kassebølle Friskole skoleåret 2020/2021

Det er tradition for at sætte fokus på udvikling af et eller flere af skolens pædagogiske tiltag med baggrund i skolens værdigrundlag. I skoleåret 2020/2021 er følgende område valgt ud fra vores 4 kerne værdier. Tryghed, Glæde, Kreativitet og Fagligehed.

Vi vælger, at sætte fokus på Tryghed i skoleåret 2019 – 2020 & 2020/21

 • Vi vælger at sætte fokus på klassetrivsel og har valgt at fortsætte dette fokus punkt ind i skoleåret 2020 – 2021 pga Corona-situationen.

Konkrete mål: Tryghed omkring spisesituationen, fællesskabet i klassen, samt relation mellem elev og lærer. Vi har besluttet, at den lærer der har undervisning op til middagspausen, bliver siddende i klassen og spiser med klassen. Læreren kan hyggesnakke, læse historier, hjælpe klassen til at skabe en hyggelig kultur i pausen mm
Dagens lærer er rundt blandt elever i pauserne. I pauserne bruger vi ikke skærme. Vi ønsker, at eleverne er sammen og bruger hinanden.

 • Vores UMV vil blive brugt til at give os nyttig viden om dette.
 • Fra værdi til hverdag – den røde tråd
  Hvordan ser vi tryghed i hverdagen udmønte sig, det vil vi undersøge.
 • Klassedage i begyndelsen af skoleåret, klasseovernatning og det tætte samarbejde med forældre. Vi vil løbende evaluere vores fokus-områder og tilføje nye med samme målsætning om øget tryghed. Vi inddrager elever og forældre i denne proces.
 • Der vil have workshops fx inviterer vi “Frirummet” til at afholde en temadag om den demokratiske samtale og turde stå op for sin holdning.
 • Pædagogiske dage i skoleåret 2020 – 2021 vil have fokus på teori og praksis omkring klasseledelse. Disse dage organiseret af skolekonsulent Søs Rask.

Vi har indført fagene debat i udskolingen og rugekasse i indskolingen. Det fordrer til, at eleverne får mulighed for og øvelse i at tage initiativ, sige deres mening og lytte til andres.
“Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne meninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger.” – uddrag fra værdigrundlaget

 • Vi kan stort fokus på store/små skolevenner. Det er en tradition på vores skole, at der er stor sammenhængskraft på tværs af klassetrin. Vi har også samlæste klasser. Sommerfuglen er ligeledes med i denne ordning.

Skolevenner sidder i perioder sammen til morgensang. Følges til kirke til juleafslutningen. Læsemakkere, samt på temadage.

 • Hvilken udvikling sker der af vores praksis og vores værdier, dette evalueres blandt alle relevante interessenter? Som antydet, er omdrejningspunktet at styrke fælles rådslagning, overvejelse og refleksion. Vi mener, at denne model er interessant for vores skole, idet vi ser dialogen som en væsentlig faktor for evalueringen

Kassebølles undervisnings-miljø-vurdering. UMV 2020

Der er fire faser i en undervisningsmiljøvurderingen:

 • Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske  undervisningsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af kortlægningen
 • Udarbejdelse af en handlingsplan for hvordan I vil forbedre undervisningsmiljøet
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Kortlægning af det fysiske og æstetiske område på Kassebølle (Det psykiske er under arbejdelse)
Vi har brugt spørgsmålene fra dcum.dk til henholdsvis til 0.-3. klasse og 4.-9. klasse.
Det er klasselæreren, der har udleveret spørgeskemaer i de ældste klasser og i de mindre klasser har læreren talt med eleverne om det og hjulpet dem.

1. Er der toiletter nok på skolen?
Her har 90 ud af 92 svaret: Enig
2. Jeg synes der er rent på skolen?
Her har 83 ud af 92 svaret: Hverken enig eller uenig
3. Bliver du forstyrret af larmen i timerne?
Her har 89 ud af 92 svaret: En gang i mellem
4. Er der nok lys i klasserne til at se, hvad du laver?
Her har 81 ud af 92 svaret: Ja for det meste
5. Er der god temperatur i klassen?
Her 78 ud af 92 svaret: ja for det meste
6. Lugter/luften der dårligt i klassen?
Her har 70 uf af 92 svaret: Nej/hverken tilfreds eller utilfreds
7. Er der gode udeområder/gruppearbejde på skolen?
Her har 76 ud af 92 svaret: Ja meget
8. Er din stol/møblerne god at sidde på?
Her har 78 ud af 92 svaret: Ja for det meste
9. Er der flot på skolen/tilfreds med hvordan der ser ud?
Her har 75 ud af 92 svaret: Hverken tilfreds eller utilfreds

Kort beskrivelse og vurdering af kortlægningen:
December 2019 deltog 92 elever fra 0.-8. kl. i skolens trivselsundersøgelse på www.dcum.dk Eleverne deltog i en standardundersøgelse, som omfattede det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på skolen.

På Kassebølle Friskole arbejder vi aktivt for elevernes trivsel. Derfor følger vi nøje udviklingen af elevbesvarelserne over en årrække.

 • Eleverne er mindst tilfredse med:
  75 ud af 92 har svaret hverken tilfreds eller utilfreds med skolens udsmykning er god 83 ud af 92 har svaret en gang imellem til larmen i klasserne.Udsmykningen. Vi har valgfag i design/ håndværk at tage eleverne med på råd i forhold til, hvordan vi kan udsmykke skolen.
  Vi har faget kor/debat hver fredag eftermiddag. Her vil vi tale med eleverne om, hvordan elever og vi som skole kan gøre mere ved vores udsmykning. Vi har også valgt at sætte fokus på hvorfor, der opleves larm, uro i klasserne og hvordan, vi sammen skaber det gode læringsmiljø.
  Hvordan optimerer vi vores læringsmiljø i forhold til lydniveau.
  Vi taler med klasserne omkring:
  Klasseregler/hensigter respekt, hensyn og plads til alle
  Indfører visuelle og synlige rammer omkring lydniveau
  Vi taler individuelt med elever og forældre.
  Vi holder forældremøder, hvor vi tale om emnet.
 • Eleverne er mest tilfredse med:
  90 ud af 92 elever har svaret enig til, at der er toiletter nok på skolen
  81 ud af 92 har svaret meget tilfreds med belysningen i klasserne. Langt størsteparten af eleverne er godt tilfredse med skolens
  ude og inde faciliteter.
 • Eleverne er generelt meget trygge og føler sig medinddraget i skolens hverdag.

Handleplanerne bliver løbende gennemgået på personalemøderne evalueret og videreudviklet i løbet af skoleåret.

Vi vil i foråret 2021 lave den næste UMV.