Donationer

Læs om donationer i 2019/2020.

Klik på linket for at se dokumentet med den underskrevne erklæring. Her : donation

Kassebølle Friskole, som er en selvejende uddannelsesinstitution, har i skoleåret 2019/2020 modtaget flg. donationer/sponsorgaver: Christen Rasmussen og Hustrus Mindefond (kr. 6.000), Hotel Skandinavien (kr. 2.500) og TTS (kr. 8.000). Derudover har Kassebølle Friskole modtaget støtte fra Støtteforeningen, Nordplus og Langeland Kommunes Udviklingspulje. Kassebølle Friskoles bestyrelse redegør hermed for, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at Kassebølle Friskole ved modtagelsen af ovennævnte donationer og sponsorgaver fortsat overholder uafhængighedskravet og frihed og folkestyrekravet. Kassebølle Friskole er uafhængig af donorer og sponsorer. De modtagne midler må alene komme Kassebølle Friskoles skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Bestyrelsen erklærer, at initiativet til denne skole er baseret på, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Skolebestyrelsen erklærer, at skolen skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse.

Bestyrelsen erklærer, at initiativet til denne skole er baseret på, at skolen skal udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder at skolen skal styrke og udvikle elevernes kendskab til og respekt for

  1. religionsfrihed, herunder rettet til at vælge, ændre og frafalde en religion og til ikke at have nogen religion.
  2. menings- og ytringsfrihed
  3. forbuddet mod diskrimination, herunder pga. køn, race, etnisk eller social oprindelse og seksuel orientering.

Bestyrelsen erklærer, at initiativet til denne skole er baseret på, at skolen ikke vil beskæftige eller blive ledet eller styret af personer, hvis adfærd i eller uden for arbejdsmæssige sammenhænge er uforenelig med frihed og folkestyre-kravet.

Bestyrelsen erklærer, at initiativet til denne skole er baseret på, at skolen ikke kommer under påvirkning eller afhængighed af personer, foreninger, virksomheder, organisationer, institutioner, stater m.v., hvis adfærd er uforenelig med frihed og folkestyre-kravet.

Bestyrelsen erklærer, at initiativet til denne skole er baseret på, at skolen forbliver uafhængig, herunder ikke fremmer andres interesser på bekostning af skolens, og at skolens midler alene kommer skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Bestyrelsen erklærer, at den er vidende om, at undervisningsministeren, hvis skolen ikke overholder frihed og folkestyrekravet, eller uafhængighedskravet kan:

  • tilbageholde tilskuddet helt eller delvist
  • lade tilskud bortfalde helt eller delvist
  • kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvist, eller
  • træffe afgørelse om, at skolen ikke længere omfattes af lovens regler om frie grundskoler, og at skolen ikke kan modtage tilskud efter loven.

Som det ses i budgettet for indeværende budget år (skoleåret 2019/2020), har bestyrelsen på ingen måde kalkuleret med ovenstående donationer og sponsorgaver.

På den samlede bestyrelses vegne underskriver Kassebølle Friskoles bestyrelsesformand:

 

___________            ___________________________________________________

Dato                              Gustav Rabølle