Støtteteam.

Støtteteam på Kassebølle Friskole

Støtteteamet består af de støttelærere, der er tilknyttet skolen og med Jette som tovholder. 

Støtteteamets overordnede opgave er, at sikre trivsel og udvikling for børn med særlige behov og udfordringer på Kassebølle Friskole

Støtteteamet er specielt tilknyttet børn med særlige behov. Det kan være:

  • Urolige børn med behov for struktur og guidning.
  • Børn med indlæringsvanskeligheder
  • Sensitive eller utrygge børn

Alle børn kan komme i vanskeligheder, og der kan være en eller flere grunde til, at de i en periode ikke trives i skolen. Her er det også Støtteteamets opgave, i samarbejde med forældre, lærere og barnet, at afdække hvori udfordringen består og handle på det.

Alle lærere, pædagoger og ansatte på Kassebølle Friskole kan komme til Støtteteamet og bede om guidning, supervision eller gode råd ift. et specifikt barn eller en klasse. Her kan f.eks iværksættes observation, hvorefter der vil blive lavet en handleplan med nye pædagogiske tiltag.

Vi har i skoleåret 2019 – 2020 haft særlig fokus på miljøterapi i forbindelse med vores indsats.
I skoleåret 2020 – 2021 særlig fokus på klasseledelse og inklusion i klassegruppen. 

Støtteteamet samarbejder med PPR, Langelands Kommune med psykolog, høre – talepædagog, fysioterapeut, sundhedsplejersken og sagsbehandlere mm. 

Vi har et tæt samarbejde med (forældre) ledelse og alle lærere på Kassebølle Friskole. Vi deltager i lærermøder med henblik på orientering og oplysning omkring elever og har månedlige møder med psykolog omkring handleplaner og statusrapporter.

Støtteteamet har deres eget sparringsmøde 1 gang om ugen. 

Beskrivelse af støttelærerens arbejde.
En støttelærers opgave i undervisningen og uden for denne:
• Klasselærere/faglærer har det overordnede ansvar for undervisningen.
• Den primære opgave er at være ”rundt om barnet”, og skabe et rum, som gør barnet i stand til at
modtage undervisning i klassen.
• Den sekundære opgave er at deltage i klassens almindelige hverdag.
• Har barnet behov for støtte i frikvartererne, udover det som ligger inden for dagenslærer’s ramme,
træder støttepersonen til.
En støttelærers opgave i forbindelse med forældresamarbejdet:
• Klasselærer/faglærer har den almindelige kontakt med hjemmet. Lig den kontakt der haves hvis
barnet ikke er støttekrævende.
• Støttelæreren aftaler og udfører den øvrige kontakt med det støttekrævende barns forældre i
samråd med klasselærer.
• I de tilfælde hvor det er relevant, medvirker støttelærer ved forældremøder, skole/hjemsamtaler og
forældrearrangementer.
En støttelærers opgaver i forbindelse med teamsamarbejde:
• I et teamsamarbejde afdækkes de gensidige forventninger mellem lærere og støttelærer.
• Støttelæreren er med i teamet med medansvar for det sociale + evt. kvalificeret input til
fagligheden – primært for støttebarnet og sekundært for de øvrige elever.
• Støttelæreren er det støttekrævende barns ambassadør. Klasselærer/faglærer snakker sammen med
støttelærer om tilrettelæggelsen af undervisningen for at få den bedst mulige tilpassede
undervisningsdifferentiering.
Andre opgaver.
• Det er støttelæreren der i samråd med klasselæreren, udfylder og følger op på ansøgninger om
støttetimer og skriver handleplaner for det støttekrævende barn m.m.