Skolens Undervisning + Støtteteam

Kassebølle Friskole skal som Fri Skole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I henhold til bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i og for folkeskolens obligatoriske emner.

Kassebølle Friskole følger som udgangspunkt, inden for skolens fagrække, de beskrivelser, som fremgår af Fælles Mål. Det gælder slut- og delmål samt undervisningsplaner. For disse fag henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside.

På Kassebølle Friskole vægter vi tværfaglighed og flydende overgange mellem fag, hvor dette føles naturligt og fremmende for en helhedsforståelse af menneskelivet. Vi mener derved, at tilgodese elevens dannelse bedst muligt.

Skolen har faste temadage, samt en del tværfaglige uger, nogle få for hele skolen. Her bidrager fagene på en tværfaglig måde. Vi benytter os gerne af, at tage ud af huset og invitere det virkelig liv indenfor skolens rammer. Det er vigtigt for os, at lære og blive motiveret af det virkelige liv. Derfor har vi også 2 volontør, fra organisationen AFS, fast knyttet til skolen. Det betyder, at der i en del af sprogundervisningen er 2 voksne med sproglige fagkundskaber.

Derudover tilbydes tillige engelsk fra 2. kl. og tysk fra 6. kl. samt billedkunst og musik fra 0. – 6. kl. og fortælling, debat og teater. Idræt og musik har alle klasetrin mulighed for at få hele vejen op. Vi vægter det kreativt/musiske aspekt. De fag, der ikke hører under Folkeskolens fagkreds, vil være beskrevet her på hjemmesiden. Desuden har vi emneruger, hvor mellemtrinnet får design/håndværk og hjemmekundskab i skoleåret 2019/20

Beskrivelse af støttelærerens arbejde.
En støttelærers opgave i undervisningen og uden for denne:
• Klasselærere/faglærer har det overordnede ansvar for undervisningen.
• Den primære opgave er at være ”rundt om barnet”, og skabe et rum, som gør barnet i stand til at
modtage undervisning i klassen.
• Den sekundære opgave er at deltage i klassens almindelige hverdag.
• Har barnet behov for støtte i frikvartererne, udover det som ligger inden for dagenslærer’s ramme,
træder støttepersonen til.
En støttelærers opgave i forbindelse med forældresamarbejdet:
• Klasselærer/faglærer har den almindelige kontakt med hjemmet. Lig den kontakt der haves hvis
barnet ikke er støttekrævende.
• Støttelæreren aftaler og udfører den øvrige kontakt med det støttekrævende barns forældre i
samråd med klasselærer.
• I de tilfælde hvor det er relevant, medvirker støttelærer ved forældremøder, skole/hjemsamtaler og
forældrearrangementer.
En støttelærers opgaver i forbindelse med teamsamarbejde:
• I et teamsamarbejde afdækkes de gensidige forventninger mellem lærere og støttelærer.
• Støttelæreren er med i teamet med medansvar for det sociale + evt. kvalificeret input til
fagligheden – primært for støttebarnet og sekundært for de øvrige elever.
• Støttelæreren er det støttekrævende barns ambassadør. Klasselærer/faglærer snakker sammen med
støttelærer om tilrettelæggelsen af undervisningen for at få den bedst mulige tilpassede
undervisningsdifferentiering.
Andre opgaver.
• Det er støttelæreren der i samråd med klasselæreren, udfylder og følger op på ansøgninger om
støttetimer og skriver handleplaner for det støttekrævende barn m.m.